Τι είναι ΕOΝΙΑ (Euro Overnight Index Average);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος ΕOΝΙΑ (Euro Overnight Index Average);

Απαντήσεις

ΕOΝΙΑ είναι το μέσο σταθμικό επιτόκιο των χωρίς ενέχυρο δανειακών συναλλαγών σε ευρώ μιας ημέρας (overnight rate). Είναι ένα επιτόκιο αναφοράς (benchmark rate) που υπολογίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με βάση τα αντίστοιχα επιτόκια των τραπεζών που μετέχουν στην κατάρτιση του EURIBOR (βλέπε όρο).Προσθήκη νέας απάντησης