Τι είναι EMTN (European Medium Term Notes);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος EMTN (European Medium Term Notes);

Απαντήσεις

European Medium Term Notes σημαίνει Ευρωπαϊκά χρεόγραφα μεσοπρόθεσμης λήξης. Εκδίδονται στην ευρωπαϊκή αγορά συνήθως από μια χρηματοπιστωτική ή ασφαλιστική επιχείρηση (the issuers) μέσω μιας τράπεζας (programme arranger) και με τη μεσολάβηση προς τους επενδυτές τραπεζών ή και επενδυτικών οργανισμών (the dealers). Τα EMTN μπορούν α) να τοποθετούνται σε οργανωμένες αγορές (π.χ χρηματιστήρια) ή να διατίθενται μέσω των dealers β) να εξυπηρετούν τις ανάγκες των εκδοτών (tailored made) και τις επιθυμίες των επενδυτών. Με την έννοια αυτή, μπορεί να διαφοροποιούνται σε δομημένα χρεόγραφα, σε τίτλους μειωμένης εξασφάλισης, κατά νόμισμα, λήξη και με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο.Προσθήκη νέας απάντησης