Τι είναι Electronic Secondary Securities Market;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Electronic Secondary Securities Market;

Απαντήσεις

Electronic Secondary Securities Market είναι η απόδοση στα αγγλικά της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) του Ελληνικού Δημοσίου. Σκοπός του συστήματος, το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι η μέσω τηλεματικών κυκλωμάτων διαπραγμάτευση ήδη εκδοθέντων τίτλων του δημοσίου από συμμετέχοντες σε αυτό φορείς (πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και Τράπεζα της Ελλάδος) που ενεργούν είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό της πελατείας τους.

Μέλη της ΗΔΑΤ είναι η Τράπεζα της Ελλάδος και μέσω αυτής το Υπουργείο Oικονομικών, οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς (Primary Dealers) και οι Διαπραγματευτές Αγοράς (Dealers). Με το σύστημα συνδέονται τα διεθνή δίκτυα μετάδοσης πληροφοριών. Στην ΗΔΑΤ διαπραγματεύονται τίτλοι με λογιστική μορφή του Δημοσίου και τίτλοι άλλων φορέων που παρακολουθούνται από το Σύστημα Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (άϋλοι τίτλοι). Το 2000 εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στην ΗΔΑΤ οι συμφωνίες επαναγοράς (repos) ενώ στο σύστημα των αύλων τίτλων εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών παραγώγων (futures and options) που αναφέρονται σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου ενώ παρεσχέθη η δυνατότητα εισαγωγής και παρακολούθησης πιστωτικών ορίων που περιορίζουν σημαντικά τον κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου (counterparty risk). Εισήχθη επίσης ένα υποσύστημα πραγματοποίησης μικροσυναλλαγών ώστε η λιανική αγορά να γίνει διαφανής, ευέλικτη και αποτελεσματική. Eπιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές για την παρακολούθηση των θεσμικών επενδυτών και της πρωτογενούς Αγοράς και επεκτάσεις για την παροχή υπηρεσιών της ΗΔΑΤ σε τράπεζες που είναι εγκατεστημένες στο εξωτερικό, για την αυτοματοποίηση των δημοπρασιών της ΕΚΤ μέσω της ΗΔΑΤ από 1.1.2001 στα πλαίσια της άσκησης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής με τη δημιουργία ενός αυτόνομου υποσυστήματος. Η αγορά είναι ανοικτή από τις 10 π.μ. έως τις 5 μ.μ.

Νέα πλατφόρμα της ΗΔΑΤ για το Σύστημα Άυλων Τίτλων: η Τράπεζα της Ελλάδος έθεσε σε πλήρη λειτουργία από την 27.06.2005 τη νέα πλατφόρμα διακανονισμού του Συστήματος Διακανονισμού Τίτλων (ΣΔΤ) του Ελληνικού Δημοσίου (Σύστημα Παρακολούθησης Τίτλων με Λογιστική Μορφή, ή «Σύστημα Άυλων Τίτλων»). Το σύστημα αυτό παρέχει οριστικό διακανονισμό σε συνεχή χρόνο ( Real Time Gross Settlement (RTGS), παράδοση έναντι πληρωμής (Delivery versus Payment (DvP)- Model 1, σύμφωνα με τους ορισμούς της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών), άμεση σύνδεση σε συνεχή χρόνο των συμμετεχόντων φορέων όσον αφορά την πληροφόρηση επί των συναλλαγών τους και αυξημένες δυνατότητες διαχείρισης υψηλού όγκου συναλλαγών και αντίστοιχα περιορισμένους λειτουργικούς κινδύνους ανεξαρτήτως συνθηκών αγοράς. Το νέο σύστημα λειτουργεί στην ίδια πλατφόρμα με την Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) επιτυγχάνοντας έτσι σε συνεχή χρόνο τη διασύνδεση των δύο συστημάτων καθώς και την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των πελατών, κυρίως των Βασικών Διαπραγματευτών του εξωτερικού. Η διαχείριση των κινδύνων διακανονισμού (settlement risk) πραγματοποιείται μέσω της εισαγωγής του μοντέλου διακανονισμού «μία προς μία» (gross settlement) και δεν έχει καμία επίδραση στη διαχείριση της ενδοημερήσιας ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων (liquidity risks).

Το 2005, η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών στην ΗΔΑΤ, αν και υποχώρησε σε σύγκριση με το 2004, διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (2005: 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ, 2004: 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ). Τα δεκάχρονα ομόλογα κάλυψαν το 59% της συνολικής αξίας. Το 2005, αυξήθηκε η απόδοση (yield) των τίτλων με διάρκεια μέχρι και 5 έτη και μειώθηκε η απόδοση των τίτλων με διάρκεια μεγαλύτερη των 7 ετών και ιδιαίτερα αυτών με διάρκεια 20 και 32 ετών.

Το 2006, η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών στην ΗΔΑΤ ανήλθε σε 2.500.000.000 ευρώ δηλαδή υποχώρησε κατά 13,79% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι συναλλαγές στα 10ετή ομόλογα απορρόφησαν το 73% της συνολικής αξίας των συναλλαγών έναντι 59% το 2005. Οι συναλλαγές σε ομόλογα με λήξη άνω των 12 ετών κάλυψαν το 15% έναντι 25% το 2005. Στις αποδόσεις (yields) καταγράφηκε άνοδος ιδιαίτερα στους τίτλους βραχείας και μέσης διάρκειας.

Tον Αύγουστο του 2007, που κορυφώθηκε η κρίση ρευστότητας μετά την κατάρρευση της αγοράς στεγαστικών δανείων μειωμένης εξασφάλισης (sub-prime mοrtgage market), οι τιμές των κρατικών ομολόγων κατέγραψαν περαιτέρω κέρδη λόγω της στροφής των επενδυτών προς ασφαλέστερες τοποθετήσεις (flight to quality). Στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ), οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών τίτλων μειώθηκαν, με εξαίρεση το 30ετές ομόλογο αναφοράς που κατέγραψε οριακή αύξηση της απόδοσής του, ακολουθώντας τις αντίστοιχες τάσεις των αγορών της ζώνης του ευρώ. Η αξία των συναλλαγών στην ΗΔΑΤ μειώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 28,43 δισεκατομμύρια ευρώ τον Αύγουστο από 55,74 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο και 42,98 δισεκατομμύρια ευρώ τον Αύγουστο του 2006. Η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1,29 δισεκατομμύρια ευρώ από 2,53 δισεκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συναλλαγών συγκέντρωσε το 10ετές ομόλογο αναφοράς καταγράφοντας συναλλαγές αξίας 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ δεύτερο σε δραστηριότητα ακολούθησε το 10ετές ομόλογο λήξεως 20.07.2016 με 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τις 5.287 εντολές που εκτελέσθηκαν στην ΗΔΑΤ τον Αύγουστο του 2007, το 49,5% αφορούσαν σε εντολές αγοράς και το 50,5% σε εντολές πώλησης.

Το Δεκέμβριο του 2007, η αξία των συναλλαγών στην ΗΔΑΤ διαμορφώθηκε σε χαμηλά επίπεδα, καθώς η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη στη διάρκεια των εορτών, και ανήλθε σε 21,36 δισεκατομμύρια ευρώ από 40,35 δισεκατομμύρια ευρώ το Νοέμβριο και 45,01 δισεκατομμύρια ευρώ το Δεκέμβριο του 2006. Η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 1,12 δισεκατομμύρια ευρώ από 1,83 δισεκατομμύρια ευρώ το Νοέμβριο του 2007. Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώθηκε σε τίτλους με εναπομένουσα διάρκεια μεταξύ 7 και 10 ετών που απορρόφησαν το 44% της συνολικής αξίας συναλλαγών, ύψους 9,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συναλλαγών συγκέντρωσε το 10ετές ομόλογο αναφοράς καταγράφοντας συναλλαγές αξίας 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ δεύτερο σε δραστηριότητα ακολούθησε το 5ετές ομόλογο λήξεως 20.08.2012 με 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τις 3.904 εντολές που εκτελέσθηκαν στην ΗΔΑΤ το Δεκέμβριο του 2007, το 47,6% αφορούσαν εντολές αγοράς και το 52,4% εντολές πώλησης.

Η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών στην ΗΔΑΤ διαμορφώθηκε το 2007 στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τον Αύγουστο του 2008, η αξία των συναλλαγών στην ΗΔΑΤ ανήλθε σε 25,08 δισ. ευρώ από 29,17 δισ. ευρώ τον Ιούλιο και 28,43 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2007. Η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1,25 δισ. ευρώ από 1,27 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώθηκε σε τίτλους με εναπομένουσα διάρκεια μεταξύ 7 και 10 ετών που απορρόφησαν το 77% της συνολικής αξίας συναλλαγών, ύψους 19,2 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσοστό συναλλαγών συγκέντρωσε το 10ετές ομόλογο αναφοράς καταγράφοντας συναλλαγές αξίας 17,2 δισ. ευρώ, ενώ δεύτερο σε δραστηριότητα ακολούθησε το 10ετές ομόλογο λήξης 20/7/2017 με 1,6 δισ. ευρώ. Τέλος, από τις 4.875 εντολές που εκτελέσθηκαν στην ΗΔΑΤ τον Αύγουστο, το 50,6% αφορούσε σε εντολές αγοράς και το 49,4% σε εντολές πώλησης.

Το Μάιο του 2009, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών τίτλων υποχώρησαν σημαντικά στο βραχυπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης, ενώ αυξήθηκαν στο μακροπρόθεσμο. Επιπρόσθετα, λόγω της συνεχούς βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος, αμβλύνθηκαν σημαντικά οι διαφορές των αποδόσεων μεταξύ ελληνικών και γερμανικών τίτλων αντίστοιχης διάρκειας. Ειδικότερα, η απόδοση του 3ετούς ομολόγου αναφοράς υποχώρησε κατά 39 μονάδες βάσης (bps) σε 3,09% στα τέλη Μαΐου από 3,48% στα τέλη Απριλίου και του 5ετούς κατά 31 bps σε 4,23% από 4,54% αντίστοιχα. Στο μακροπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης των αποδόσεων, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου αναφοράς σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 22 bps σε 5,87% στις 29 Μαϊου από 5,65% στις 30 Απριλίου και η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς αυξήθηκε κατά 12 bps σε 5,47% από 5,35% αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, η κλίση της καμπύλης των αποδόσεων αυξήθηκε σημαντικά στα τέλη του μήνα, καθώς η διαφορά απόδοσης μεταξύ του 30ετούς και του 3ετούς τίτλου αναφοράς αυξήθηκε στα 278 bps από 217 bps στα τέλη του προηγούμενου μήνα. Επιπλέον, η μέση μηνιαία διαφορά απόδοσης μεταξύ του ελληνικού 10ετούς ομολόγου αναφοράς και του αντίστοιχου γερμανικού υποχώρησε περαιτέρω σημαντικά στα 179 bps το Μάιο από 232 bps τον Απρίλιο. Οι τιμές των βραχυπρόθεσμων τίτλων αναφοράς αυξήθηκαν αισθητά, με τη τιμή του 3ετούς ομολόγου να αυξάνεται σε 103,20 στα τέλη Μαΐου από 102,20 στα τέλη του προηγούμενου μήνα και του 5ετούς σε 105,72 από 104,33 αντίστοιχα. Αντίθετα, στις μακροπρόθεσμες διάρκειες η τιμή του 30ετούς ομολόγου μειώθηκε σε 82,01 στα τέλη Μαΐου από 84,69 στα τέλη Απριλίου και του 10ετούς ομολόγου σε 103,97 από 104,96 αντίστοιχα. Η αξία των συναλλαγών στην ΗΔΑΤ το Μάιο του 2009 αυξήθηκε σε 20,22 δισεκατομμύρια ευρώ από 12,31 δισεκατομμύρια ευρώ τον Απρίλιο και 30,21 δισεκατομμύρια ευρώ το Μάιο του 2008. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1,01 δισεκατομμύρια ευρώ από 616 εκατομμύρια ευρώ τον Απρίλιο του 2009. Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώθηκε σε τίτλους με εναπομένουσα διάρκεια μεταξύ 10 και 15 ετών που απορρόφησαν το 55% της συνολικής αξίας συναλλαγών, ύψους 11,16 δισεκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσοστό συναλλαγών συγκέντρωσαν το 10ετές και το 5ετές ομόλογο αναφοράς καταγράφοντας συναλλαγές αξίας 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ και 2,8 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Τέλος, από τις 3.939 εντολές που εκτελέσθηκαν στην ΗΔΑΤ το 55,5% αφορούσε σε εντολές αγοράς και το 45,5% σε εντολές πώλησης.Προσθήκη νέας απάντησης