Τι είναι Electronic payment counterparties;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Electronic payment counterparties;

Απαντήσεις

Electronic payment counterparties σημαίνει «αντισυμβαλλόμενοι σε ηλεκτρονική πληρωμή». Σε μία τέτοια πληρωμή, που γίνεται μέσω διαδικτύου, σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας και chip card, μετέχουν ο πληρωτής (payer) και ο δικαιούχος της πληρωμής (payee). Kάθε αντισυμβαλλόμενος εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες:

1) πρόσωπο (Person, P)
2) κυβέρνηση (Government, G)
3) επιχείρηση (Business, B)
4) καταναλωτής (Consumer, C).

Με βάση την ανωτέρω διάκριση οι ηλεκτρονικές πληρωμές διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

P2P (Person-To-Person)
Και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι είναι ιδιώτες και δεν φέρουν καμία επιχειρηματική ιδιότητα.

P2G (Person-To-Government)
Πρόσωπα προς δημόσιες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα πληρωμή φόρου εισοδήματος, καταβολή ΦΠΑ, τελών κυκλοφορίας ή δημοτικών τελών.

G2P (Government-To-Person)
Κυβέρνηση προς πρόσωπα. Αφορά υποχρεώσεις του ευρύτατου δημόσιου τομέα προς ιδιώτες όπως η επιστροφή φόρου εισοδήματος.

G2B (Government-To- Business)
Κυβέρνηση προς επιχειρήσεις όπως η επιστροφή ΦΠΑ.

B2C (Business-To-Consumer)
Eπιχείρηση προς καταναλωτή όπως η πώληση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας και η καταβολή από τον καταναλωτή του τιμήματος μέσω του διαδικτύου.

C2B (Consumer-To-Business)
Καταναλωτής προς επιχείρηση. Είναι ταυτόσημος όρος με τον προηγούμενο. Εάν αναζητήσουμε θεωρητικά μία διάκριση, μπορούμε να αποδώσουμε τον όρο στην περίπτωση που την πρωτοβουλία της αναζήτησης επιχείρησης για την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας έχει ο καταναλωτής όπως για παράδειγμα το κλείσιμο ενός αεροπορικού εισιτηρίου μέσω διαδικτύου.

Β2Β (Business-To-Business)
Επιχείρηση προς επιχείρηση, δηλαδή και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι είναι επιχειρήσεις που πωλούν η μία στην άλλη ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα ή υπηρεσίες.

Β2G (Business-To-Government)
Eπιχείρηση προς δημόσιες υπηρεσίες όπως η παροχή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας από μία ιδιωτική επιχείρηση προς μία δημόσια ή δημοτική επιχείρηση και πληρωμή της τελευταίας μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού εμπορίου της πρώτης.Προσθήκη νέας απάντησης