Τι είναι Effective exchange rates (ΕΕR);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Effective exchange rates (ΕΕR);

Απαντήσεις

Effective exchange rates σημαίνει ουσιαστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Διακρίνονται στις: ονομαστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες (nominal effective exchange rates) που αποτελούνται από το μέσο σταθμικό όρο επιλεγμένων διμερών ισοτιμιών. Για το ευρώ υπολογίζονται από την ΕΚΤ ως ο γεωμετρικός σταθμισμένος μέσος όρος της ισοτιμίας του ευρώ έναντι των κυριοτέρων εμπορικών εταίρων της ζώνης του ευρώ πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες (real effective exchange rates) που είναι οι ονομαστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες προσαρμοζόμενες με τις διαφορές μεταξύ των ξένων και των εγχώριων τιμών και του κόστους. Μετρούν, δηλαδή, την ανταγωνιστικότητα τιμών και κόστους. Για το ευρώ υπολογίζονται με τη χρησιμοποίηση του δείκτη τιμών καταναλωτή (Consumer Price Index, CPI), το δείκτη τιμών παραγωγού (Producer Price Index), τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ (GDP deflator) το μοναδιαίο εργατικό κόστος στη μεταποίηση (unit labour costs in manufacturing, ULCM) και το μοναδιαίο εργατικό κόστος στο σύνολο της οικονομίας (unit labour costs in the total economy, ULCT) για τη ζώνη του ευρώ και άλλων κρατών μελών.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρησιμοποιεί 2 ομάδες εμπορικών εταίρων:

1) το EER-21 group που αποτελεί μία ευρεία ομάδα κρατών-εμπορικών εταίρων της ζώνης του ευρώ η οποία περιλαμβάνει τα 11 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) που δεν μετέχουν ακόμα στη ζώνη του ευρώ δηλαδή Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Σουηδία, Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, Βουλγαρία και Ρουμανία και 2) άλλα 10 κράτη εκτός Ε.Ε που είναι οι κύριοι εμπορικοί εταίροι της ζώνης του ευρώ.

2) το EER-41 group που είναι μία ευρύτερη ομάδα κρατών-εμπορικών εταίρων της ζώνης του ευρώ που περιλαμβάνει εκτός από τα αμέσως ανωτέρω 21 κράτη και άλλα 20 κράτη.Προσθήκη νέας απάντησης