Τι είναι ECU (European Currency Unit);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος ECU (European Currency Unit);

Απαντήσεις

European Currency Unit σημαίνει Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα. Ήταν ένα καλάθι νομισμάτων αποτελούμενο από καθορισμένα ποσά των 12 από τις 15 χώρες της Ε.Ε. Η αξία του ECU υπολογιζόταν σαν ο σταθμικός μέσος όρος της αξίας των νομισμάτων που το συνθέτουν. Ως επίσημο ECU, αποτελούσε μεταξύ άλλων τη νομισματική μονάδα του Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών και το αποθεματικό νόμισμα των κεντρικών τραπεζών. Τα επίσημα ECU προέκυπταν από το ΕΝΙ μέσω τρίμηνων πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων (swap operations) έναντι του 20% των διαθεσίμων σε δολάρια ΗΠΑ και χρυσό που διακρατούσαν οι 15 κεντρικές τράπεζες της Ε.Ε. Τα ιδιωτικά ECU ήσαν χρηματοπιστωτικά μέσα εκφραζόμενα σε ECU (π.χ. τραπεζικές καταθέσεις ή χρεόγραφα) βασισμένα σε συμβάσεις οι οποίες, κατά κανόνα, αναφέρονται στα επίσημα ECU). Η χρήση του ιδιωτικού ECU διέφερε από εκείνη του επίσημου ECU και στην πράξη η αγοραία τιμή του ιδιωτικού ECU ήταν δυνατόν να αποκλίνει από τη θεωρητική του αξία. Αντικαταστάθηκε την 1.1.1999 από το ευρώ με ισοτιμία ένα προς ένα.Προσθήκη νέας απάντησης