Τι είναι ECHELON;


Απαντήσεις

ECHELON είναι το παγκόσμιο κατασκοπευτικό δίκτυο υποκλοπών και ανάλυσης μηνυμάτων που εκπέμπονται μέσω των ραδιοφωνικών και δορυφορικών επικοινωνιών, τηλεφωνικών κλήσεων, τηλεομοιοτυπικών συσκευών (faxes) και ηλεκτρονικών μηνυμάτων (Εmails). Περιλαμβάνει ανάλυση μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικασίες αποκρυπτογράφησης. Υπολογίζεται ότι παρεμβαίνει σε 3 δισεκατομμύρια επικοινωνιακές λειτουργίες κάθε ημέρα.

Διοικείται από την UKUSA SIGINT (Signals Intelligence) Community στην οποία μετέχουν ο Εθνικός Οργανισμός Ασφάλειας (National Security Agency) των ΗΠΑ, το Κυβερνητικό Επιτελείο Επικοινωνιών (Government Communications Headquarters) του Ηνωμένου Βασιλείου, η Αμυντική Διεύθυνση Μηνυμάτων (Defense Signals Directorate) της Αυστραλίας, ο Οργανισμός Ασφάλειας των Τηλεπικοινωνιών (Communications Security Establishment) του Καναδά και το Κυβερνητικό Γραφείο Ασφάλειας των Επικοινωνιών (Government Communications Security Bureau) της Νέας Ζηλανδίας. Επίσης, μετέχουν με την ιδιότητα του τρίτου μέρους παρόμοιοι οργανισμοί από τη Γερμανία, την Ιαπωνία, τη Νορβηγία, τη Νότια Κορέα και την Τουρκία.

Συστάθηκε στη δεκαετία του 1960, στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, για να παρακολουθεί τις στρατιωτικές και διπλωματικές επικοινωνίες της Σοβιετικής Ένωσης και των κρατών του ανατολικού συνασπισμού. Σήμερα, ασχολείται κύρια με τη συγκέντρωση πληροφοριών μέσω υποκλοπών των επικοινωνιακών δικτύων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του εμπορίου ναρκωτικών και την εξουδετέρωση πολιτικών και διπλωματικών συνομωσιών. Πολλοί ισχυρίζονται ότι η δράση της επεκτείνεται και στην υποκλοπή εμπορικών μυστικών και την παρακολούθηση της ιδιωτικής ζωής προσωπικοτήτων. Το Μάιο του 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέταξε μία έκθεση για το ECHELON με την οποία συμβούλευε τους πολίτες των κρατών μελών να χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένα μηνύματα για να προστατεύονται από ενδεχόμενες υποκλοπές.

Κάθε μέλος της UKUSA SIGINT Community είναι επιφορτισμένο να παρακολουθεί μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή του πλανήτη. Τα συλλαμβανόμενα μηνύματα τυγχάνουν επεξεργασίας από μία σειρά ισχυρών Η/Υ, γνωστών σαν λεξικών (dictionaries), που είναι προγραμματισμένοι να αναζητούν κάθε επικοινωνία για στόχους σχετικούς με διευθύνσεις, λέξεις, φράσεις ή ιδιαίτερες φωνές. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες διαχέονται μεταξύ των ενδιαφερομένων μελών.
Economic and Financial Committee = Oικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή της Ε.Ε. Με βάση το άρθρο 109c της Συνθήκης αντικατέστησε από 1.1.1999 τη Νομισματική Επιτροπή.

☻ Oι αρμοδιότητες αυτής είναι οι εξής: α) να εκδίδει γνώμες, μετά από αίτηση του Συμβουλίου Ecofin, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή με δική της πρωτοβουλία και να τις υποβάλει στα ανωτέρω όργανα, β) να παρακολουθεί την οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση των κρατών μελών και της Ε.Ε και να υποβάλει τακτικά σχετικές αναφορές στο Ecofin και στην Επιτροπή, ιδιαίτερα για τις χρηματοοικονομικές σχέσεις με τρίτες χώρες και διεθνή ιδρύματα, γ) να συμβάλει στην προετοιμασία των συνεδριάσεων του Ecofin, κύρια για την έκδοση συστάσεων στα πλαίσια της πολυμερούς εποπτείας και των γενικών κατευθυντήριων αρχών οικονομικής πολιτικής καθώς και για τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος.

☻ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου της 12-13.12.1997 όρισε στα Συμπεράσματα της Προεδρίας ότι η Oικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή θα παρέχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα προετοιμάζεται ο διάλογος μεταξύ του Ecofin και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Απόφαση του Συμβουλίου της 21.12.1998 για τις λεπτομερείς διατάξεις που αφορούν τη σύνθεση της Επιτροπής (98/743/EC) όρισε ότι: α) τα κράτη μέλη της Ε.Ε., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και η ΕΚΤ διορίζουν δύο μέλη ο καθένας. Μπορούν επίσης να ορίσουν δύο αναπληρωματικά μέλη, β) τα μέλη της Επιτροπής και τα αναπληρωματικά μέλη θα επιλέγονται μεταξύ εμπειρογνωμόνων που κατέχουν εξαιρετικά προσόντα στον οικονομικό και δημοσιονομικό τομέα, γ) τα δύο μέλη που διορίζονται από τα κράτη μέλη επιλέγονται από ανώτατα στελέχη. Ένα προέρχεται από τη δημόσια διοίκηση και το άλλο από την κεντρική τράπεζα.

☻ Με την Απόφαση του Συμβουλίου της 31.12.1998 υιοθετήθηκε το Καταστατικό της Επιτροπής (1999/8/EC). Σύμφωνα με αυτό: α) η Oικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, αα) υποβάλλει συμβουλευτική εισήγηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Νο.2, αβ) προετοιμάζει τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ecofin που παρακολουθεί τις εξελίξεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ, αγ) παρέχει το πλαίσιο στο οποίο προετοιμάζεται και συνεχίζεται ο διάλογος μεταξύ ανωτάτων στελεχών των υπουργείων, των εθνικών κεντρικών τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ενεργούν για την προσέγγιση των θέσεων του Συμβουλίου ECOFIN και της ΕΚΤ, β) οι γνώμες, οι αναφορές ή οι ανακοινώσεις υιοθετούνται με απλή πλειοψηφία. Κάθε μέλος της Επιτροπής έχει μία ψήφο. Εάν όμως η συμβουλή ή η γνώμη αφορά ζήτημα για το οποίο θα αποφασίσει το Ecofin, τα μέλη που προέρχονται από τις κεντρικές τράπεζες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχουν πλήρως στις συζητήσεις αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, γ) τα μέλη εκλέγουν μεταξύ των εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης-μελών της Επιτροπής τον Πρόεδρο για διετή ανανεώσιμη θητεία. Εκλέγουν επίσης τον Αντιπρόεδρο που αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται, δ) οι συνεδριάσεις της Επιτροπής έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, ε) η Επιτροπή επικουρείται από Γραμματεία της οποίας προΐσταται ο Γραμματέας. O Γραμματέας και το προσωπικό της Γραμματείας προέρχονται από υπαλλήλους και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. O Γραμματέας ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από γνώμη του Ecofin.Προσθήκη νέας απάντησης