Τι είναι ECB’s Survey of Professional Forecasters (SPF);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος ECB’s Survey of Professional Forecasters (SPF);

Απαντήσεις

ECB’s Survey of Professional Forecasters (SPF) σημαίνει επιθεώρηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT) σε συνεργασία με τους επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα στον τομέα των προβλέψεων.

Είναι μία τριμηνιαία έρευνα (Ιανουάριος, Απρίλιος, Ιούλιος και Οκτώβριος) που διεξάγει η EKT από το 1999 και αφορά τις προσδοκίες (expectations) της αγοράς για τον πληθωρισμό (Harmonised Index of Consumer Prices, HICP), την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ (real GDP growth rate) και το επίπεδο της ανεργίας (unemployment rate) στη ζώνη του ευρώ για διαφόρους χρονικούς ορίζοντες.

Οι χρονικοί ορίζοντες για τους οποίους κάνουν την πρόβλεψή τους οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι: α) το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο καλούνται να προβλέψουν για το τρέχον και το επόμενο έτος β) το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο καταθέτουν τις προσδοκίες τους για το επόμενο δωδεκάμηνο. Επιπρόσθετα, καλούνται να καταθέσουν την πρόβλεψή τους για δύο ειδικούς μήνες (τρίμηνο για το ΑΕΠ) που αφορούν το τρέχον και το επόμενο έτος που ακολουθούν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τα αντίστοιχα οικονομικά μεγέθη. Για παράδειγμα τον Οκτώβριο προβλέπουν την εξέλιξη των μεγεθών σε ετήσια βάση από το Σεπτέμβριο του ενός έτους στο Σεπτέμβριο του επόμενου έτους. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι, αν και η έρευνα διεξάγεται σε τριμηνιαία βάση, δύο από τα τρία στοιχεία (πληθωρισμός και ανεργία) είναι διαθέσιμα σε μηνιαία συχνότητα. Τέλος, καλούνται να εκφέρουν την άποψή τους για χρονικό ορίζοντα 5 ετών.
Παράλληλα, η έρευνα επικεντρώνεται και σε μία ποσοτική αξιολόγηση της αβεβαιότητας που περιβάλλει τις απαντήσεις που δίνονται με βάση το ερωτηματολόγιο. Μία μέτρηση της αβεβαιότητας είναι οι τυχόν διαφορές που εντοπίζονται στις απαντήσεις των εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα. Για το λόγο αυτό, καλούνται να απαντήσουν σε μία στενή ζώνη προσδοκιών π.χ εάν ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση θα αυξηθεί κατά 0% ή μεταξύ 0% - 0.4%, 0.5% - 0.9%, 1% - 1.4%, 1,5% - 1,9%, 2% - 2.4%, 2,5% - 2.9%, 3% - 3.4% και άνω του 3,5%.

Στην έρευνα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες που εργάζονται σε χρηματοπιστωτικά και μη ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίοι απαντούν σε ερωτηματολόγιο της ΕΚΤ. Τα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΕΚΤ με βάση τις ατομικές απαντήσεις και μία μικρή περίληψη της έρευνας δημοσιεύεται στο Μηνιαίο Δελτίο της ΕΚΤ (ECB Monthly Bulletin). Ο αριθμός των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι περίπου 90 και μπορεί να προέρχονται από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν και η έρευνα αφορά μόνο τη ζώνη του ευρώ. Αυτοί που απαντούν στο ερωτηματολόγιο είναι συνήθως από 45 έως 75.
 Προσθήκη νέας απάντησης