Τι είναι ECB working groups with market participants;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος ECB working groups with market participants;

Απαντήσεις

Είναι ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τα συμμετέχοντα στις αγορές πιστωτικά ιδρύματα. Πρόκειται για:

1) Foreign Exchange Contact Group, FXCG = Ομάδα Επαφής Συναλλάγματος. Επισκοπεί τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος.

2) Money Market Contact Group, MMCG = Ομάδα Επαφής των Αγορών Χρήματος και

3) Operations Managers Group, OMG = Ομάδα Εργασίας των Στελεχών του Back Office. Εξετάζει την ασφάλεια των πράξεων διακανονισμού των συναλλαγών και την εγκατάσταση και αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων ανάκτησης των συναλλαγών μετά από φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές ενέργειες (Disaster Recovery Systems).Προσθήκη νέας απάντησης