Τι είναι ECB legal acts;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος ECB legal acts;

Απαντήσεις

ECB legal acts είναι οι νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Για να εκτελέσει τα καθήκοντά της προς το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και το Ευρωσύστημα, η ΕΚΤ στα πλαίσια της Συνθήκης και του Καταστατικού εκδίδει τις ακόλουθες πράξεις:

· Regulations (Κανονισμούς). Έχουν γενικό χαρακτήρα, είναι δεσμευτικοί καθ' ολοκληρίαν και άμεσα εφαρμοστέοι σε όλη τη ζώνη του ευρώ χωρίς την ανάγκη ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο. Για να δεσμεύσουν τρίτα μέρη πρέπει να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Υιοθετούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της ΕΚΤ. Μπορεί η αρμοδιότητα να μεταβιβάζεται στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ αλλά στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ καθορίζει με σαφήνεια τα όρια της εξουσιοδότησης. Κανονισμοί που υιοθετήθηκαν είναι π.χ ο υπ' αριθ. 2818/98 της 1.12.98 για την εφαρμογή ελάχιστων υποχρεωτικών διαθεσίμων (ECB 1998/15), ο Κανονισμός υπ' αριθ. 2819/98 της 1.12.98 για τον ενοποιημένο ισολογισμό του τομέα των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ECB 1998/16), ο Κανονισμός υπ' αριθ. 2157/1999 της 23.9.99 για την αρμοδιότητα της ΕΚΤ να επιβάλει κυρώσεις (ECB/1999/4).

· Decisions (Αποφάσεις). Έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα μόνο γι' αυτούς στους οποίους αναφέρονται και παράγουν αποτελέσματα μετά την κοινοποίηση. Η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίσει τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Κ σε όλες τις γλώσσες της Ε.Ε. Μπορεί να απευθύνονται σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Απόφαση εκδοθείσα από την ΕΚΤ είναι π.χ αυτή της 22.4.99 για την έγκριση του όγκου των κερμάτων (ECB/1999/NP10).

· Recommendations and Opinions (Συστάσεις και Γνωμοδοτήσεις). Δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Μπορούν να υιοθετηθούν από το Δ.Σ ή την Εκτελεστική Επιτροπή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Oι Συστάσεις και οι Γνωμοδοτήσεις μπορούν να δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Κ σε όλες τις γλώσσες της Ε.Ε. Δύο είδη Συστάσεων υπάρχουν: 1) αυτές που εισάγουν νομοθετικές διαδικασίες σε κοινοτικό επίπεδο και οδηγούν σε συμπληρωματική νομοθεσία, δηλαδή προετοιμάζουν το έδαφος για την έκδοση αργότερα ενός δεσμευτικού Κανονισμού όπως: η Σύσταση για την εφαρμογή ελαχίστων υποχρεωτικών διαθεσίμων (ECB/1998/8), η Σύσταση για την αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων από την ΕΚΤ (ECB/1998/9), η Σύσταση για τη συλλογή στατιστικής πληροφόρησης από την ΕΚΤ (ECB/1998/10), η Σύσταση για τα όρια και τις προϋποθέσεις για την αύξηση του κεφαλαίου της ΕΚΤ (ECB/1998/11) και η Σύσταση για την καταβολή επί πλέον συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ (ECB/1999/1). Oι παραπάνω Συστάσεις εκτός της τελευταίας μετατράπηκαν σε δεσμευτικούς Κανονισμούς, 2) οι Συστάσεις μπορεί επίσης να αποτελούν εντολές για την ανάληψη δράσης από νομικά ή φυσικά πρόσωπα από κοινοτικά ιδρύματα ή κράτη μέλη, όπως ήταν η Σύσταση της 1.12.98 για τις στατιστικές απαιτήσεις της ΕΚΤ στους τομείς του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης (ECB/1998/ΝΡ21) η οποία απευθυνόταν στο Βελγο-Λουξεμβουργιανό Ίδρυμα Συναλλάγματος, το Κεντρικό Στατιστικό Γραφείο της Ιρλανδίας και το Ιταλικό Ίδρυμα Συναλλάγματος. Γνωμοδοτήσεις της ΕΚΤ παραδίδονται στα κοινοτικά ιδρύματα ή τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη Συνθήκη και το Καταστατικό, όταν αυτές ζητούνται ή με πρωτοβουλία της ΕΚΤ για ζητήματα της αρμοδιότητάς της.

· Guidelines (Κατευθυντήριες Γραμμές). Είναι νομικά όργανα με τα οποία διαμορφώνεται και εκτελείται η πολιτική του Ευρωσυστήματος. Περιέχουν το γενικό πλαίσιο και τους κύριους κανόνες εφαρμογής από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ). Λαμβανομένης υπόψη της διαφορετικότητας των χρηματοοικονομικών δομών σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να καθιστούν δυνατή μια αποκεντρωμένη εκτέλεση των πράξεων νομισματικής πολιτικής από τις ΕθνΚΤ χωρίς να επιτρέπουν παρεκκλίσεις από την ενιαία νομισματική πολιτική. Πρόκειται ουσιαστικά για εσωτερικές νομικές πράξεις που απευθύνονται στις ΕθνΚΤ και δεν επηρεάζουν τα νόμιμα δικαιώματα των αντισυμβαλλομένων. Για παράδειγμα κατευθυντήριες γραμμές αποτέλεσαν η πράξη της 1.12.98 για τις στατιστικές απαιτήσεις της ΕΚΤ (ECB/1998/17) και η πράξη της 1.7.98 για μερικές διατάξεις που αφορούν τα τραπεζογραμμάτια ευρώ (ECB/1999/3). Κατευθυντήριες Αρχές αποτέλεσαν επίσης οι εξής δύο εκδόσεις της ΕΚΤ: 1). Η ενιαία νομισματική πολιτική στο Τρίτο Στάδιο: Εξειδίκευση του λειτουργικού πλαισίου και 2) Η ενιαία νομισματική πολιτική στο Τρίτο Στάδιο: Γενική τεκμηρίωση για τα όργανα και τις διαδικασίες της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ.

· Internal Decisions (Εσωτερικές Αποφάσεις). Πρόκειται για αποφάσεις που είναι δεσμευτικές στο Ευρωσύστημα και αφορούν οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις όπως η Απόφαση της 3.11.98 που αφορούσε τη δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα και τα αρχεία της ΕΚΤ και η οποία το 2004 μετετράπη σε απόφαση (ΕΚΤ2004/2/19.2.2004)

· Instructions (Εντολές). Είναι δεσμευτικές απέναντι στις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Εκδίδονται από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ και αφορούν την εφαρμογή των αποφάσεων και κατευθυντηρίων γραμμών της νομισματικής πολιτικής στις λεπτομέρειες αυτών.Προσθήκη νέας απάντησης