Τι είναι ECB Executive Board;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος ECB Executive Board;

Απαντήσεις

Το ECB Executive Board είναι η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Αποτελείται από έξη μέλη (ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ και άλλα 4 μέλη) που έχουν οκταετή μη ανανεώσιμη θητεία. Εξαιρετικά, ορίσθηκε για ορισμένα μέλη μικρότερη θητεία μόνο κατά την πρώτη σύνθεση του οργάνου. Oι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η Εκτελεστική Επιτροπή εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική παρέχοντας τις απαραίτητες οδηγίες στις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Επί πλέον, προετοιμάζει τις συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει την ευχέρεια να της αναθέτει και άλλες αρμοδιότητες για την εκτέλεση των πράξεων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του ΕΣΚΤ και του Ευρωσυστήματος. Ήδη τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής έχουν την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της ΕΚΤ για τη διεκπεραίωση της καθημερινής λειτουργίας αυτής.Προσθήκη νέας απάντησης