Τι είναι ECB capital;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος ECB capital;

Απαντήσεις

ECB capital είναι το μετοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΤ ανέρχεται σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ και δύναται να αυξηθεί κατά ποσά που αποφασίζει το Δ.Σ της ΕΚΤ με ειδική πλειοψηφία. Μόνοι μεριδιούχοι είναι 1) οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ κατά 100% του μεριδίου συμμετοχής των και 2) οι ΕθνΚΤ του ΕΣΚΤ που δεν συμμετέχουν στο Ευρωσύστημα, διότι η χώρα τους δεν έχει υιοθετήσει ακόμη το ενιαίο νόμισμα, κατά 5% και από 1.5.2004 κατά 7% του μεριδίου συμμετοχής τους στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ απλά και μόνο για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της ΕΚΤ. Οι τελευταίες δεν συμμετέχουν στη διανομή των κερδών αλλά ούτε υποχρεούνται στην κάλυψη των ζημιών της ΕΚΤ.

● Το μερίδιο συμμετοχής προσδιορίζεται με την κλείδα κατανομής (capital key). Σύμφωνα με το άρθρο 29, αποδίδεται στάθμιση στην κλείδα ίση με το άθροισμα α) του 50% του μεριδίου συμμετοχής του κράτους μέλους στον πληθυσμό της Ε.Ε και β) του 50% του μεριδίου συμμετοχής του κράτους μέλους στο ΑΕΠ της Ε.Ε σε τιμές αγοράς όπως μετρήθηκε την πενταετία που προηγήθηκε.

● Επειδή 11 ΕθνΚΤ μετείχαν αρχικά στο Ευρωσύστημα, μόνο αυτές κατέβαλλαν από 1.6.1998 το 100% της συμμετοχής τους δηλαδή ένα συνολικό ποσό 3.946.895.000 ευρώ ενώ οι ΕθνΚΤ των κρατών που δεν μετείχαν στη ζώνη του ευρώ κατέβαλλαν το 5% του μεριδίου συμμετοχής τους στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο και συνολικά 52.655.250 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό από 1.6.1998 το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΤ ανήρχετο σε 3.999.550.250 ευρώ.

● Από 1.1.2001 η Ελλάδα εισήλθε στη ζώνη του ευρώ και το μερίδιό της αυξήθηκε κατά το υπόλοιπο 95% φθάνοντας από τα 5.141.000 στα 102.820.000 ευρώ. Από την ίδια ημερομηνία, λόγω αυτής της αναπροσαρμογής, το συνολικό κεφάλαιο της ΕΚΤ ανήλθε στα 4.097.229.250 ευρώ από τα οποία 4.049.715.000 ευρώ ήσαν οι εισφορές των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ και 47.514.250 ευρώ οι εισφορές των υπολοίπων ΕθνΚΤ του ΕΣΚΤ (Αγγλίας, Σουηδίας και Δανίας).

● Μετά την παρέλευση πενταετίας και από 1.1.2004, αναπροσαρμόσθηκε η κλείδα κατανομής αφού ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία του πληθυσμού σύμφωνα με την τελευταία απογραφή και τα νεότερα στοιχεία του ΑΕΠ. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΤ μειώθηκε σε 4.032.824.000 ευρώ και η μείωση αυτή οφειλόταν κύρια σε απώλειες από τη διαχείριση διαθεσίμων λόγω της πτώσης των επιτοκίων. Από το ανωτέρω ποσό 3.981.920.000 ευρώ αντιστοιχούσε στα μερίδια των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ και 50.904.000 ευρώ σε μερίδια ΕθνΚΤ εκτός της ζώνης.

● Την 1.5.2004 εισήλθαν στην Ε.Ε τα δέκα νέα κράτη της διεύρυνσης και οι ΕθνΚΤ αυτών έγιναν μέλη του ΕΣΚΤ. Σύμφωνα με το νέο άρθρο 49.3 του Καταστατικού όταν ένα ή περισσότερα κράτη γίνουν μέλη της Ε.Ε και οι ΕθνΚΤ αυτών μέλη του ΕΣΚΤ, τότε αυτόματα αυξάνεται το κεφάλαιο της ΕΚΤ . Η αύξηση προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας τα αντίστοιχα μέχρι τότε ποσά με την αναλογία , εντός της επεκτεινόμενης κλείδας, μεταξύ της βαρύτητας των νέων ΕθνΚΤ και της βαρύτητας των ΕθνΚΤ που είναι ήδη μέλη του ΕΣΚΤ. Από 1.1.2007 η Βουλγαρία και η Ρουμανία κατέστησαν μέλη της Ε.Ε οπότε και πάλι ακολουθήθηκε η ανωτέρω διαδικασία. Την 1.1.2007 η Σλοβενία υιοθέτησε το ευρώ και από 1.1.2008 η Κύπρος και η Μάλτα έγιναν επίσης μέλη της ζώνης του ευρώ. Στον επόμενο πίνακα εμφανίζεται πως διαμορφώθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2008 η κλείδα κατανομής, τα μερίδια συμμετοχής κάθε ΕθνΚΤ και το καταβεβλημένο κεφάλαιο της ΕΚΤ.Προσθήκη νέας απάντησης