Τι είναι e-finance;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος e-finance;

Απαντήσεις

e-finance σημαίνει ηλεκτρονική επενδυτική (electronic finance). Είναι κάθε ηλεκτρονική μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού στα πλαίσια της επενδυτικής δραστηριότητας των τραπεζών, ασφαλιστικών και χρηματιστηριακών επιχειρήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών εταιριών. Ο όρος ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή σημαίνει κάθε συναλλαγή που εκτελείται στο Ίντερνετ ή μέσω παρομοίου δικτύου στο οποίο έχουν πρόσβαση οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες. Ο ορισμός περιλαμβάνει διμερείς δεσμούς και ιδιόκτητα δίκτυα που προσφέρονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή θυγατρικές τους στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Αντίθετα, αποκλείονται δίκτυα που περιορίζουν την πρόσβαση μόνο σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε περιορισμένη ομάδα πελατών. Μορφές της ηλεκτρονικής επενδυτικής αποτελούν μεταξύ άλλων: α) η εμπορική τραπεζική και οι συναφείς εργασίες όπως ο έλεγχος καταθετικών λογαριασμών, οι χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες και οι υπηρεσίες πληρωμών β) η διαμεσολάβηση και οι σχετικές υπηρεσίες διαπραγμάτευσης χρεογράφων γ) η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων δ) οι επενδυτικές δραστηριότητες των ασφαλιστικών εταιριών ε) η χρηματοδότηση ενυπόθηκων δανείων. Οι σχετικές κατηγορίες των διασυνδέσεων ανοικτής γραμμής (categories of on line interfaces) είναι οι ιστοσελίδες στο Ίντερνετ, διευθυνσιολόγια και πληροφορικές πύλες (directories and information portals), οι κάθετοι ολοκληρωτές (vertical integrators) δηλαδή κατανοητά πρότυπα websites για επενδυτικά προϊόντα, θέσεις σημείων πώλησης (point-of-sale sites), πύλες προστιθέμενης αξίας που παρουσιάζουν ποιοτικές συγκρίσεις ανάμεσα στους παροχείς υπηρεσιών, καλωδιακά συστήματα όπως οι διασυνδεδεμένες με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος τηλεοράσεις και ασύρματες συσκευές όπως οι κινητοί ψηφιακοί Η/Υ και τα κινητά τηλέφωνα με ενσωματωμένη την τεχνολογία WAP.Προσθήκη νέας απάντησης