Τι είναι Duplicative portfolio;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Duplicative portfolio;

Απαντήσεις

Duplicative portfolio είναι το χαρτοφυλάκιο που αποτελεί αντίγραφο άλλου χαρτοφυλακίου χρεογράφων. Κύρια εφαρμόζεται σε παράγωγα προϊόντα (derivative products). Ένα καλάθι μετοχών ή ομολόγων μιμείται την κίνηση των τιμών μιας άλλης ομάδας μετοχών ή ομολόγων όπως π.χ το δείκτη S & P 500.Προσθήκη νέας απάντησης