Τι είναι Dummy account;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Dummy account;

Απαντήσεις

Dummy account είναι ο εικονικός λογαριασμός. Ένας λογαριασμός που δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα χρήσεως ούτε ασκεί καμία άμεση επίδραση σε άλλα λογιστικά αποτελέσματα. Χρησιμοποιείται στις δοκιμές (tests) των μηχανογραφικών λογιστικών συστημάτων ή σαν βάση στοιχείων για να εξαχθεί ένα άλλο χρήσιμο λογιστικό μέγεθος. Για παράδειγμα, σε ένα εικονικό λογαριασμό συγκεντρώνονται καθημερινά όλες οι αγορές και πωλήσεις συναλλάγματος προκειμένου να εξαχθεί το μέσο κόστος για τα ζεύγη των νομισμάτων.Προσθήκη νέας απάντησης