Τι είναι Due diligence;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Due diligence;

Απαντήσεις

Due diligence είναι η προσήκουσα επιμέλεια την οποία οφείλουν να επιδεικνύουν οι αντισυμβαλλόμενοι στις χρηματοοικονομικές τους συναλλαγές. Για παράδειγμα: α) ο επενδυτής οφείλει να κάνει πιο σχολαστικό έλεγχο των αναλαμβανομένων κινδύνων β) στην περίπτωση της εξαγοράς μιας επιχείρησης, ο αγοραστής πρέπει να ελέγξει τις πηγές εισοδήματος, την ακρίβεια των χρηματοοικονομικών λογαριασμών, την αξία των στοιχείων ενεργητικού που έχουν παραχωρηθεί σαν ασφάλεια (collateral), τη φορολογική κατάσταση αυτής και άλλα στοιχεία και γεγονότα ώστε να διαπιστώσει την πραγματική της οικονομική κατάσταση την οποία πιθανώς να υποκρύπτει ο πωλητής.Προσθήκη νέας απάντησης