Τι είναι Drill-down;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Drill-down;

Απαντήσεις

Drill-down σημαίνει τρυπώ προς τα κάτω. Στην οικονομική, χρηματοοικονομική και λογιστική πρακτική σημαίνει τη μετάβαση από την περιληπτική πληροφόρηση σε πιο λεπτομερή στοιχεία εστιάζοντας σε μία συγκεκριμένη περιοχή ή αντικείμενο. Για παράδειγμα, εκκινούμε από την εύρεση του συνόλου των πωλήσεων μιας επιχείρησης για να καταλήξουμε στις πωλήσεις κατά γεωγραφική περιοχή, προϊόν ή πωλητή. Στην πληροφορική σημαίνει τη μετάβαση από μία σειρά φακέλων (folders) σε ειδικό φάκελο που περιέχει λεπτομερή πληροφόρηση. Drill-down σε μια βάση δεδομένων (database) είναι οι χειρισμοί που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε επιθυμητή πληροφόρηση αρχίζοντας από μια γενική κατηγορία και καταλήγοντας μέσω της ιεραρχίας του πεδίου σε ένα ειδικό φάκελο με πιο λεπτομερή στοιχεία. Για ένα χρήστη πληροφοριακού συστήματος, drill-down είναι η εξασφάλιση άνετης πρόσβασης στην επιθυμητή λειτουργικότητα ή μονάδα εργασίας. Για παράδειγμα, είναι η εύκολη και ταχεία πρόσβαση στις συναλλαγές, τις ταμειακές ροές και τις σχετικές λογιστικές εγγραφές. Drill-down reports είναι δύο αναφορές ή χρηματοοικονομικές ή λογιστικές καταστάσεις που συνδέονται μεταξύ τους. Η δεύτερη κατάσταση περιέχει πιο λεπτομερή στοιχεία από την πρώτη σχετικά με το ίδιο αντικείμενο.Προσθήκη νέας απάντησης