Τι είναι Documentary payment order;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Documentary payment order;

Απαντήσεις

Documentary payment order λέγεται το προέμβασμα. Είναι μία τραπεζική τεχνική που χρησιμοποιείται κύρια στην Ελλάδα. Ο αγοραστής δίνει έγγραφη εντολή στην τράπεζά του να πληρώσει στον δικαιούχο μέρος ή και το 100% της αξίας του εμπορεύματος έναντι απλής απόδειξης και τραπεζικής εγγύησης για την παράδοση των φορτωτικών εγγράφων του εμπορεύματος μέσα σε ορισμένη προθεσμία. Το μεν ποσοστό του προεμβάσματος συνιστά απλή πίστωση, το δε υπόλοιπο εισπρακτέο ποσό, όταν το προέμβασμα δεν κάλυψε όλη την αξία του εμπορεύματος, αποτελεί αξία προς είσπραξη.Προσθήκη νέας απάντησης