Τι είναι Diversification;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Diversification;

Απαντήσεις

Diversification σημαίνει διαφοροποίηση. Η στρατηγική διαχείρισης που αποβλέπει στη μείωση των κινδύνων με τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου όπως κατά εκδότη, χρηματοοικονομικό προϊόν (ομόλογα, μετοχές, προθεσμιακές καταθέσεις, κλπ) επενδυτικό τομέα και γεωγραφικές αγορές. Σχεδιάζεται με τρόπο ώστε να εξουδετερώνει την επίδραση ενός χρεογράφου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου στη συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου. Για το λόγο αυτό, είναι τόσο δημοφιλή τα αμοιβαία κεφάλαια που η επενδυτική τους στρατηγική στηρίζεται στη διαφοροποίηση. Σύμφωνα με τη στρατηγική αυτή, οι επενδύσεις περιλαμβάνουν ένα πλήθος χρεογράφων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που φέρουν διαφορετική απόδοση, διαφορετικό επίπεδο κινδύνου και διαφορετική λήξη. Διακρίνουμε: α) την οριζόντια διαφοροποίηση (horizontal diversification) στην οποία ένα χαρτοφυλάκιο διαφοροποιείται μεταξύ ιδίου τύπου επενδύσεων. Μπορεί να είναι μία ευρεία διαφοροποίηση (broad diversification) όπως το να επενδύεις σε πολλούς δείκτες του NASDAQ, ή μία πιο στενή (narrow diversification) όπως το να επενδύεις σε αρκετές μετοχές εντός του ιδίου κλάδου. Όπως συνήθως ισχύει, όσο μεγαλύτερη είναι η διαφοροποίηση τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος β) την κάθετη διαφοροποίηση (vertical diversification) όταν π.χ όταν επενδύεις σε διαφορετικούς τύπους κινητών αξιών. Και στην περίπτωση αυτή, μπορεί να είναι μία ευρεία διαφοροποίηση όπως το να επενδύεις μεταξύ ομολόγων και μετοχών ή μία πιο στενή όπως το να επενδύεις μεταξύ μετοχών διαφορετικών κλάδων της οικονομίας.Προσθήκη νέας απάντησης