Τι είναι Discount note;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Discount note;

Απαντήσεις

Discount note είναι το βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο γραμμάτιο του θησαυροφυλακίου ή ομόλογο ή γενικά χρεόγραφο που εκδίδεται και πωλείται κάτω της ονομαστικής του αξίας και δεν φέρει τοκομερίδια δηλαδή δεν έχει τοκοφόρους περιόδους και κατά συνέπεια δεν πληρώνει τόκο. Στη λήξη του αποπληρώνεται στην ονομαστική του αξία.Προσθήκη νέας απάντησης