Τι είναι Discount basis;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Discount basis;

Απαντήσεις

Discount basis είναι η μέθοδος υπολογισμού της τιμής των χρεογράφων που πωλούνται σε τιμή κατωτέρα της ονομαστικής τους αξίας και δεν φέρουν επιτόκιο (έντοκα γραμμάτια, ομόλογα χωρίς τοκομερίδια).Προσθήκη νέας απάντησης