Τι είναι Direct Market Access (DMA);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Direct Market Access (DMA);

Απαντήσεις

Direct Market Access σημαίνει άμεση πρόσβαση στην αγορά. Πρόκειται για ηλεκτρονικές διευκολύνσεις που επιτρέπουν σε εταιρίες που αγοράζουν και πωλούν μεγάλες ποσότητες χρηματοπιστωτικών μέσων μέσω σχετικά λίγων συναλλαγών (buy side firms) να έχουν περισσότερες άμεσες προσβάσεις ρευστότητας για χρεόγραφα που επιθυμούν να αγοράσουν ή να πωλήσουν. Βuy side firms είναι συνήθως διαχειριστές κεφαλαίων (fund managers) και ασφαλιστικές επιχειρήσεις (insurance companies). Οι buy side firms δεν έχουν άμεση πρόσβαση στα χρηματιστήρια αλλά χρησιμοποιούν την ευχέρεια DMA, για να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υποδομές των εταιριών που έναντι προμήθειας λαμβάνουν και στη συνέχεια επεξεργάζονται τις εντολές (sell side firms). Ωστόσο, οι buy side firms διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν πλήρως τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι εντολές από τις sell side firms. Sell side firms είναι συνήθως διαμεσολαβητές της αγοράς (brokers) και τράπεζες και εταιρίες παροχής πολύπλευρων μηχανισμών διαπραγμάτευσης (Multilateral Trading Facilities, MTFs) όπως οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης συναλλάγματος, χρεογράφων και εμπορευμάτων. Αρχικά, η DMA παρείχετο από ανεξάρτητες εταιρίες αλλά σήμερα η αποδοχή τέτοιων ευκολιών έχει οδηγήσει σε συγχωνεύσεις και εξαγορές από τις sell-side firms.Προσθήκη νέας απάντησης