Τι είναι Δικαίωμα Πώλησης;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Δικαίωμα Πώλησης (Put Option);

Απαντήσεις

Δικαίωμα πώλησης (put option) είναι ένα συμβόλαιο που δίνει στον κομιστή το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να πουλήσει στον εκδότη ένα υποκείμενο χρεόγραφο σε μία συγκεκριμένη τιμή εξάσκησης (strike price), μέχρι την ημερομηνία λήξης του, με αντάλλαγμα μία αμοιβή (premium).Προσθήκη νέας απάντησης