Τι είναι DIAS, Interbanking Systems S.A.;


Στον οικονομικό τομέα, τι είναι DIAS, Interbanking Systems S.A.;

Απαντήσεις

Δίας, Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ. Ελληνική εταιρία διατραπεζικών συστημάτων πληρωμών που ιδρύθηκε στις 28.6.1989 και εδρεύει στις οδούς Αλαμάνας και Πρεμετής 2, Μαρούσι. Ανώτερο όργανο αυτής είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, την προεδρία του οποίου ασκεί Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ συμμετέχουν υψηλόβαθμα στελέχη εννέα τραπεζών, που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα του τραπεζικού χώρου και αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% της τραπεζικής αγοράς. Συμμετέχει, επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Ο Δίας διαθέτει τα εξής συστήματα και υπηρεσίες:

DIASATM, Switching of ATM networks interbanking system (Διατραπεζικό Σύστημα Διασύνδεσης ΑΤΜs)
Το σύστημα συνδέει τα δίκτυα των ΑΤΜs όλων των τραπεζών με στόχο να προσφέρει στους καταθέτες τους τη δυνατότητα ανάληψης μετρητών από οποιοδήποτε ΑΤΜ οποιασδήποτε τράπεζας, με τη χρήση της κάρτας τους και του προσωπικού κωδικού τους αριθμού. Μέσω του συστήματος είναι δυνατή η ανάληψη μετρητών μέχρι του ποσού των 600 ευρώ ημερησίως και η λήψη του υπολοίπου του τραπεζικού λογαριασμού. Η DIASATM προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως ανάληψη χρημάτων από οποιαδήποτε τράπεζα και οποιαδήποτε περιοχή στην οποία υπάρχει έστω και ένα ΑΤΜ τράπεζας, ανάληψη χρημάτων καθ’ όλο το 24ωρο και κέρδος χρόνου.

DIASCHEQUE, Electronic Cheque clearing interbanking system (Ηλεκτρονικό Διατραπεζικό Σύστημα Συμψηφισμού Επιταγών)
Το σύστημα αφορά τον ηλεκτρονικό συμψηφισμό την ίδια ημέρα των επιταγών σε ευρώ που αγοράζουν οι τράπεζες. Σκοπός του είναι ο ηλεκτρονικός συμψηφισμός των επιταγών, που αγοράζει μια τράπεζα, και σύρονται σε βάρος άλλων τραπεζών και ο διακανονισμός τους την ίδια ημέρα στην Τράπεζα της Ελλάδος με τα ποσά που προκύπτουν από την εκκαθάριση των επιταγών. Το DIASCHEQUE λειτουργεί με την αρχή του check truncation, σύμφωνα με την οποία το τραπεζικό κατάστημα αγοράς της επιταγής δεν διακινεί περαιτέρω το σώμα της επιταγής, αλλά αποστέλλει στη ΔΙΑΣ Α.Ε., μέσω του ηλεκτρονικού κέντρου της τράπεζάς του, ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία της (αριθμό λογαριασμού, αριθμό επιταγής, ποσό και ημερομηνία έκδοσης). Το όριο του ποσού των επιταγών, που διοδεύονται μέσω του συστήματος έχει ορισθεί σε 300.000 ευρώ ανά επιταγή. Έχει τα πλεονεκτήματα της μη φυσικής διακίνησης της επιταγής, της μείωσης του λειτουργικού κόστους, της αυθημερόν χρέωσης του λογαριασμού του εκδότη και του άμεσου συμψηφισμού, της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου και της μείωσης του κόστους του χρήματος.

DIASPAY, Corporate and State mass payments interbanking system (Διατραπεζικό Σύστημα Πληρωμής Αποδοχών και λοιπών Υποχρεώσεων Εταιριών και Δημόσιων Φορέων)
Το σύστημα εξυπηρετεί μαζικές πληρωμές φορέων και επιχειρήσεων, όπως πληρωμή μισθών, συντάξεων, μερισμάτων, επιδομάτων κ.λ.π. Σκοπός του είναι η προσφορά της δυνατότητας σε κάθε φορέα (δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα, επιχειρήσεις, οργανισμοί) να διενεργεί μαζικά πληρωμές προς τρίτους (όπως πληρωμή μισθών, συντάξεων, μερισμάτων, επιδομάτων) με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων σε οποιαδήποτε τράπεζα επιθυμεί ο δικαιούχος. Το σύστημα DIASPAY παρουσιάζει πλεονεκτήματα α) τόσο για τους φορείς και τις επιχειρήσεις όπως η απλούστευση των διαδικασιών πληρωμής, η αυτοματοποίηση των εργασιών, η κατάργηση της μεταφοράς μετρητών, ο αποκλεισμός των ληστειών και η μείωση του λειτουργικού κόστους β) όσο και για τους δικαιούχους όπως η ευχέρεια επιλογής της τράπεζας με την οποία επιθυμούν να συνεργάζονται, η αποφυγή συνωστισμού και ταλαιπωρίας, η άμεση πίστωση των χρημάτων τους σε έντοκο λογαριασμό και η δυνατότητα μερικής ή ολικής ανάληψης των χρημάτων τους από τα ΑΤΜs των τραπεζών καθ’ όλο το 24ωρο.

DIASTRANSFER, Funds transfer interbanking system (Διατραπεζικό Σύστημα Κίνησης Κεφαλαίων)
Το σύστημα εξυπηρετεί εντολές πελατείας των τραπεζών για τη μεταφορά κεφαλαίων από την τράπεζα του εντολέα στην τράπεζα του δικαιούχου για πίστωση λογαριασμού ή πληρωμή σε μετρητά. Εντολείς και δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα. Η DIASTRANSFER προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα όπως ασφάλεια, ταχύτητα και αποφυγή ταλαιπωρίας, αυθημερόν πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου της εντολής ή το αργότερο την επομένη της επίδοσης, μείωση του λειτουργικού κόστους, μείωση του κόστους χρήματος και καλύτερη διαχείριση των διαθεσίμων από τον εντολέα, τον δικαιούχο και τις τράπεζες.

DIASDEBIT, Corporate and State collection of mass receipts interbanking system (Διατραπεζικό Σύστημα Μαζικών Εισπράξεων Εταιριών και Δημόσιων Φορέων)
Το σύστημα εξυπηρετεί τις μαζικές εισπράξεις των απαιτήσεων των φορέων και των επιχειρήσεων με χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών/πελατών τους, μετά από προηγούμενη εξουσιοδότηση αυτών. Στόχος του συστήματος είναι η προσφορά στους φορείς και τις επιχειρήσεις της δυνατότητας μαζικής είσπραξης των απαιτήσεών τους, καθώς επίσης και στους οφειλέτες πελάτες τους της δυνατότητας εξόφλησης των υποχρεώσεών τους προς αυτούς, δίνοντας πάγια ή κατά περίπτωση εντολή πληρωμής στην τράπεζά τους. Οι εφαρμογές του συστήματος αφορούν τις πληρωμές μαζικών υποχρεώσεων πάσης φύσεως, όπως ηλεκτρισμό, ύδρευση, τηλέφωνο, ασφάλιστρα, πρόστιμα τροχαίας, τέλη κυκλοφορίας κ.λ.π. To σύστημα εξυπηρετεί, επίσης, τις εισπράξεις: των εργοδοτικών εισφορών του Ι.Κ.Α, του Φ.Π.Α, των εργοδοτικών εισφορών του Τ.Ε.Β.Ε και των λογαριασμών σταθερής τηλεφωνίας του Ο.Τ.Ε. Το σύστημα DIASDEBIT διεκπεραιώνει δύο κατηγορίες εντολών: εντολή άμεσης χρέωσης, με την οποία ο εντολέας - πελάτης δίνει στην τράπεζά του πάγια εντολή χρέωσης του λογαριασμού του για ημερομηνίες και ποσά, που προσδιορίζονται κάθε φορά από τον δικαιούχο Οργανισμό και εντολή πληρωμής, με την οποία ο εντολέας δίνει κατά περίπτωση - ad hoc - εντολή στην τράπεζά του να χρεώσει το λογαριασμό του προκειμένου να εξοφλήσει συγκεκριμένη υποχρέωση προς τον Οργανισμό. Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν είναι α) για τον καταναλωτή, η αποφυγή μετακίνησης, συνωστισμού και ταλαιπωρίας, η ταχύτητα και ποιότητα της εξυπηρέτησης, η βεβαιότητα πληρωμής και οικονομικότερος τρόπος πληρωμής και β) για τον Οργανισμό, ο καλύτερος προγραμματισμός εισπράξεων και διαχείρισης των διαθεσίμων, η μείωση του κόστους είσπραξης των απαιτήσεων, η τυποποίηση και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών είσπραξης και η εξυπηρέτηση πελατών του.
Management of ATM networks service (Υπηρεσία Διαχείρισης ΑΤΜs Τραπεζών)

Η ΔΙΑΣ Α.Ε. παρέχει λειτουργική υποστήριξη και διαχείριση του δικτύου των ΑΤΜs όσων τραπεζών το επιθυμούν. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στην εξυπηρετούμενη τράπεζα από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. είναι: ανάληψη μετρητών, ερώτηση υπολοίπου, κατάθεση σε λογαριασμό και μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης δικτύου ΑΤΜ από οποιαδήποτε τράπεζα και εξασφαλίζεται η συμμετοχή της στο Διατραπεζικό Σύστημα DIASATM.

Management of ATM cards service
(Υπηρεσία Έκδοσης και Διαχείρισης Καρτών)
Όσες τράπεζες επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να αναθέσουν στη ΔΙΑΣ Α.Ε. με ανταγωνιστικό κόστος, την έκδοση και διαχείριση καρτών ανάληψης μετρητών (cash cards) για χρήση στα ΑΤΜs. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. αναλαμβάνει την έκδοση των καρτών, τον υπολογισμό του προσωπικού κωδικού (ΡΙΝ) και την εκτύπωση των ειδικών εντύπων γνωστοποίησης του ΡΙΝ. Οι κάρτες και τα PINs παραδίδονται στους πελάτες από την τράπεζά τους. Η διαχείριση, επίσης, του αρχείου των καρτών είναι αποκλειστική ευθύνη της τράπεζας. Με την υπηρεσία αυτή, οι τράπεζες αποφεύγουν το κόστος δημιουργίας και συντήρησης της υποδομής που απαιτείται για την έκδοση και διαχείριση των καρτών ανάληψης μετρητών.

DIASPOS, Direct Debit Management interbanking system
(Διατραπεζικό Σύστημα Πληρωμής Υποχρεώσεων μέσω Σημείων Πώλησης (ΡΟS)

Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στους συναλλασσόμενους να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους προς επιχειρήσεις ή φορείς για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, μέσω μηχανημάτων EFT/POS (Electronic Funds Transfer at the Points of Sale) ιδιοκτησίας της ΔΙΑΣ Α.Ε. που είναι εγκατεστημένα στους χώρους συναλλαγής. Υπάρχουν, επίσης, 180 Εφορίες (Δ.Ο.Υ) συνολικά οι οποίες δέχονται πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα. Με τον τρόπο αυτό, οι συναλλασσόμενοι αποδεσμεύονται από τη μεταφορά μετρητών και απολαύουν ασφάλειας και ευκολίας στις πληρωμές τους προς τις επιχειρήσεις και κάποιας πιστωτικής διευκόλυνσης. Οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται από τη διαχείριση μετρητών ενώ μειώνεται το λειτουργικό τους κόστος και γενικά το κόστος του χρήματος.

DIAS-DRS, Disaster Recovery System (DRS) or Backup EDP Centre (Διατραπεζικό Σύστημα Ανάκτησης Εφεδρικών Μηχανογραφικών Υπηρεσιών)

Η ΔΙΑΣ διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για τη λειτουργία Κέντρου Εφεδρικών Μηχανογραφικών Υπηρεσιών προς τις τράπεζες και τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα. Στόχος είναι η άμεση αποκατάσταση των κρίσιμων μηχανογραφικών συστημάτων μετά την επέλευση ενός καταστροφικού γεγονότος στο Μηχανογραφικό τους Κέντρο.Προσθήκη νέας απάντησης