Τι είναι Δευτερογενής Αγορά;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Δευτερογενής Αγορά (Secondary Market);

Απαντήσεις

Στην δευτερογενή αγορά, σε αντίθεση με την πρωτογενή αγορά, διαπραγματεύονται χρεόγραφα παλαιοτέρων εκδόσεων, δηλαδή δεν δημιουργούνται νέα αξιόγραφα και οι διαπραγματεύσεις γίνονται μεταξύ των επενδυτών.Προσθήκη νέας απάντησης