Τι είναι Development Acceptance Test (DAT);


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Development Acceptance Test (DAT);

Απαντήσεις

Development Acceptance Test είναι η δοκιμή αποδοχής χρηστών κατά τη φάση της ανάπτυξης του λογισμικού. Είναι το τεστ που πραγματοποιείται στην πρώιμη φάση της ανάπτυξης ενός νέου λογισμικού ή της τροποποίησης και συμπλήρωσης του υπάρχοντος λογισμικού για τη διαδικασία της αναβάθμισης. Το τεστ αυτό δεν υποκαθιστά τα unit και regression tests που είναι αναγκαία στην ύστερη φάση της εφαρμογής (implementation) του λογισμικού. To DAT εκτελείται μετά τον καθορισμό των επιχειρησιακών προϋποθέσεων (business requirements) που θέτουν οι χρήστες και της πρώτης προσπάθειας ανάπτυξης του λογισμικού. Στη συνέχεια, αφού εντοπισθούν τα προβλήματα και διορθωθούν από τους software engineerers, επαναλαμβάνεται το DAT μέχρι το νέο λογισμικό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών. Πρόκειται για ένα γενικό τεστ υψηλού επιπέδου (high level gross verification test) και για το λόγο αυτό αγνοούνται στη φάση αυτή δευτερεύοντα προβλήματα που πιθανόν να εμφανισθούν. Τα προβλήματα αυτά θα λυθούν στη φάση του software implementation όπως και όλα τα άλλα που θα εντοπισθούν από τα unit και regression tests (βλέπετε όρους).Προσθήκη νέας απάντησης