Τι είναι Deleverage;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Deleverage;

Απαντήσεις

Deleverage σημαίνει απομόχλευση. Η μείωση των χρηματοπιστωτικών μέσων ή του δανεισμού κεφαλαίου που χρησιμοποιούντο προηγούμενα για να αυξήσουν τη δυνητική απόδοση μιας επένδυσης. Είναι το ακριβώς αντίθετο της μόχλευσης (βλέπε όρο leverage). Μόχλευση είναι η πρακτική του πολλαπλασιασμού ενός ποσού χρημάτων με την αλλεπάλληλη επένδυσή του στις χρηματοοικονομικές αγορές. Υψηλή μόχλευση υπάρχει όταν το χρέος είναι μεγάλο σε σχέση με το ενεργητικό. Επόμενα, αυξάνοντας τη μόχλευση, αυξάνονται και οι κίνδυνοι για την επιχείρηση. Με την απομόχλευση, δηλαδή με τη μείωση του αλλεπάλληλου δανεισμού, επιδιώκεται η μείωση των κινδύνων. Όταν οι επιχειρήσεις απομοχλεύουν τον ισολογισμό τους σηματοδοτούν μια περίοδο οικονομικής επιβράδυνσης ή πιστωτικής κρίσης ή και τα δύο μαζί. Το φαινόμενο αυτό μειώνει τη ρευστότητα στην αγορά, επηρεάζει αρνητικά την αξία του νομίσματος και οδηγεί σε πτώση των μετοχικών αξιών και των χρηματιστηριακών δεικτών.Προσθήκη νέας απάντησης