Τι είναι Default probability;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Default probability;

Απαντήσεις

Default probability σημαίνει πιθανότητα υπερημερίας. Η πιθανότητα αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων π.χ από ένα πιστούχο σε μια ημερομηνία ή ενός καθορισμένου χρονικού ορίζοντα.Προσθήκη νέας απάντησης