Τι είναι Default;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Default;

Απαντήσεις

1) υπερημερία. Είναι η καθυστέρηση εκπλήρωσης ή η μη εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης συμβατικής υποχρέωσης όπως η αδυναμία έγκαιρης πληρωμής ή η μη πληρωμή της δόσης ενός δανείου, η μη καταβολή ή ανταλλαγή επιτοκίου, η μη παράδοση ενός χρεογράφου, η μη αποπληρωμή του κεφαλαίου ή/και η μη πληρωμή των κουπονιών ενός ομολόγου ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοοικονομικού μέσου

2) στην πληροφορική σημαίνει την προεπιλογή, δηλαδή μια προκαθορισμένη ρύθμιση που έχει ενσωματωθεί σε ένα πρόγραμμα και χρησιμοποιείται όταν ο χρήστης δεν καθορίζει κάποια εναλλακτική. Για παράδειγμα, ένα έγγραφο μπορεί να έχει την προκαθορισμένη τιμή της 1 ίντσας για τα περιθώρια των σελίδων, εκτός αν ο χρήστης καθορίσει κάποια άλλη τιμή για τα περιθώρια αυτά.Προσθήκη νέας απάντησης