Τι είναι Deed;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Deed;

Απαντήσεις

Deed είναι το συμβόλαιο, η συμβολαιογραφική πράξη, ο τίτλος κυριότητας. Ένα νομικό έγγραφο δεόντως υπογεγραμμένο και σφραγισμένο που αποδεικνύει την κτήση ενός δικαιώματος και ιδιαίτερα την κυριότητα επί ενός ακινήτου. Το έγγραφο συντάσσεται από συμβολαιογράφο και στην περίπτωση της μεταβίβασης κυριότητας επί ακινήτου πρέπει να μεταγραφεί σε υποθηκοφυλακείο ή σε εθνικό κτηματολόγιο.Προσθήκη νέας απάντησης