Τι είναι Debt-equity swap;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Debt-equity swap;

Απαντήσεις

Debt-equity swap σημαίνει ανταλλαγή χρέους - μετοχικών τίτλων. Μία συναλλαγή στην οποία μία εταιρία ανταλλάσσει υφιστάμενα ομόλογα έναντι προσφάτως εκδοθέντων μετοχικών τίτλων. Για παράδειγμα, η εταιρία Χ μπορεί ουσιαστικά να ακυρώσει ένα τμήμα του ομολογιακού χρέους της και να μετατρέψει το ισοδύναμο αυτού σε μετοχές. Η ανταλλαγή αυτή θα βοηθήσει την εταιρία που εμφανίζει χρηματοοικονομικά προβλήματα να ακυρώσει ένα μέρος του χρέους της. Η αντισυμβαλλόμενη εταιρία ή τράπεζα θα επωφεληθεί από την ανταλλαγή εάν η παρούσα αξία των μετοχών της είναι υψηλή διότι θα της επιτραπεί να διαπραγματευτεί περισσότερο χρέος για λιγότερες μετοχές.Προσθήκη νέας απάντησης