Τι είναι Debenture;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Debenture;

Απαντήσεις

Debenture στην Ευρώπη είναι το ομόλογο σταθερού επιτοκίου συνήθως εκδιδόμενο στον κομιστή που η εξόφλησή του δεν είναι εγγυημένη με ασφάλεια (collateral) και εναπόκειται μόνο στην καλή πίστη και την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη. Στις ΗΠΑ, είναι ένα εταιρικό ομόλογο με σταθερό επιτόκιο και με λήξη μεταξύ 10 και 40 ετών το οποίο δεν είναι εγγυημένο αλλά μπορεί και να είναι εγγυημένο με μία κυμαινόμενη επιβάρυνση επί των συνολικών στοιχείων ενεργητικού ή επί μέρους περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.Προσθήκη νέας απάντησης