Τι είναι Customer Lifetime Value (CLV);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Customer Lifetime Value (CLV);

Απαντήσεις

CLV είναι η αξία ενός πελάτη σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας αυτού με την τράπεζα. Αντιπροσωπεύει μία εφαρμογή των αρχών της μοντέρνας χρηματοδότησης αναφορικά με την αξιολόγηση των σχέσεων με τον πελάτη και αποσκοπεί στην απονομή ενός βαθμού κερδοφορίας που βασίζεται στα έσοδα και έξοδα που προέκυψαν από τις συναλλαγές με τον πελάτη δηλαδή εάν ο πελάτης υπήρξε επικερδής για την τράπεζα.Προσθήκη νέας απάντησης