Τι είναι Custody και custodians;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Custody and custodians;

Απαντήσεις

Custody and custodians σημαίνει θεματοφυλακή (custody) είναι η φύλαξη και διαχείριση χρεογράφων για λογαριασμό τρίτων. Τη διαμεσολάβηση αυτή ασκούν οι θεματοφύλακες (custodians) που είναι τράπεζες, κεντρικά αποθετήρια τίτλων και σε διεθνές επίπεδο διεθνείς εταιρείες όπως το Clearstream και το Euroclear. Αναλυτικά ο custodian α) δέχεται για φύλαξη χρεόγραφα τρίτων β) δέχεται ή παραδίδει εμπορεύσιμα χρεόγραφα γ) εισπράττει το κεφάλαιο, τους τόκους ή τα μερίσματα των φυλασσόμενων χρεογράφων δ) προσφέρει στους πελάτες τους προγράμματα δανεισμού χρεογράφων (securities lending programmes) ώστε να αυξήσει την απόδοση των χρεογράφων που τηρεί. Τους custodians χρησιμοποιούν συνήθως οι θεσμικοί επενδυτές που δεν επιθυμούν να καταθέσουν τα χρεόγραφα που κατέχουν στους διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων ή τους διαμεσολαβητές της αγοράς (broker- dealers). Με αυτό το διαχωρισμό των καθηκόντων περιορίζεται σημαντικά ο κίνδυνος της απάτης (fraud risk). Εάν ένας επενδυτής κατέχει χρεόγραφα που έχουν εκδοθεί σε άλλη χώρα, ο custodian αυτού θα συμβληθεί με τους συναδέλφους του της χώρας αυτής για να παράσχει τοπικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή, οι ξένοι διαμεσολαβητές αποκαλούνται subcustodians.Προσθήκη νέας απάντησης