Τι είναι Currency specialisation;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Currency specialisation;

Απαντήσεις

Currency specialisation είναι το σύστημα εξειδίκευσης ανά νόμισμα στη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων. Για παράδειγμα, σε ένα dealing room ορισμένοι διαπραγματευτές διαχειρίζονται τα διαθέσιμα σε δολάρια, άλλοι αυτά σε ευρώ ή σε γεν και άλλοι σε άλλα νομίσματα. Περαιτέρω εξειδίκευση μπορεί να υπάρξει σε συγκεκριμένες αγορές όπως ορισμένοι διαπραγματευτές διαχειρίζονται τα διαθέσιμα σε δολάρια στην αγορά των ΗΠΑ και άλλοι στην αγορά της Ευρώπης. Για την αποκεντρωμένη διαχείριση από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) των συναλλαγματικών διαθεσίμων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ορισμένες ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος έχουν αναλάβει τη διαχείριση των διαθεσίμων σε δολάρια και άλλες σε γεν ενώ μόνο δύο κεντρικές τράπεζες διατηρούν το παλαιό σύστημα δηλαδή διαχειρίζονται διαθέσιμα και σε δολάρια και σε γεν. Η μέθοδος αυτή έχει σαν στόχο την αύξηση της απόδοσης λόγω καλύτερης γνώσης των επί μέρους αγορών και της εμπειρίας και εξειδίκευσης στη διαχείριση ορισμένου νομίσματος.Προσθήκη νέας απάντησης