Τι είναι Currency Information System (CIS);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Currency Information System (CIS);

Απαντήσεις

Currency Information System σημαίνει «Πληροφοριακό Σύστημα Νομίσματος». Πρόκειται για τη στατιστική βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που αφορά τις εκδόσεις, τα ευρισκόμενα σε κυκλοφορία και τα αποθέματα σε τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ ανά αξία όπως και τις σχετικές ταμειακές δραστηριότητες των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ).Τροφοδοτείται κάθε μήνα από στοιχεία των ΕθνΚΤ τα οποία επεξεργάζεται η ΕΚΤ και στη συνέχεια διανέμονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος στις ΕθνΚΤ.Προσθήκη νέας απάντησης