Τι είναι Currency distribution;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Currency distribution;

Απαντήσεις

Currency distribution σημαίνει κατανομή νομισμάτων. Αφορά τη στρατηγική διαχείρισης των διαθεσίμων μιας τράπεζας και γενικά μιας επιχείρησης με τον προσδιορισμό, σε ετήσια βάση ή σε συχνότερες και μικρότερες χρονικές περιόδους σε περίπτωση δραματικής αλλαγής των δεδομένων της αγοράς, του ποσοστού τήρησης των διαθεσίμων σε κάθε νόμισμα. Για παράδειγμα, 50% των διαθεσίμων θα τηρούνται σε ευρώ, 20% σε δολάρια ΗΠΑ, 10% σε χρυσό, 5% σε φράγκα Ελβετίας, 5% σε λίρες Αγγλίας, 3% σε γεν Ιαπωνίας, 3% σε δολάρια Αυστραλίας, 2% σε δολάρια Καναδά και 2% σε κορώνες Σουηδίας. Η κατανομή αντανακλά την επιλογή για τη σχέση συναλλαγματικού και επιτοκιακού κινδύνου-απόδοσης, τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου για τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου, τις ανάγκες για διεξαγωγή συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ σε δολάρια για προμήθεια πετρελαίου ή και σε γεν για την εισαγωγή πρώτων υλών ή εξοπλισμού) κλπ. Αλλαγή του δείκτη κατανομής επιβάλλεται όταν π.χ αυξήθηκαν ή μειώθηκαν σημαντικά τα επιτόκια και επόμενα οι αποδόσεις ενός νομίσματος, σε περίπτωση αυξημένου συναλλαγματικού κινδύνου λόγω μεγάλης και απροσδόκητης μεταβλητότητας των ισοτιμιών ή γεωπολιτικών συγκρούσεων και όταν αναμένεται πτώση της ισοτιμίας λόγω δημοσιονομικών προβλημάτων (μεγάλα ελλείμματα και δυσχέρεια εξυπηρέτησης του χρέους).Προσθήκη νέας απάντησης