Τι είναι Cumulative Abnormal Return (CAR);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Cumulative Abnormal Return (CAR);

Απαντήσεις

Cumulative Abnormal Return είναι η συσσωρευμένη μη κανονική απόδοση. Εκφράζει το ποσό της διαφοράς της αναμενόμενης απόδοσης ενός χρεογράφου και της τρέχουσας πραγματικής απόδοσης που διαμορφώθηκε από τη διοχέτευση ειδήσεων στην αγορά.Προσθήκη νέας απάντησης