Τι είναι Cross-default;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Cross-default;

Απαντήσεις

Cross-default σημαίνει σταυρωτή υπερημερία. Είναι μία ρήτρα που δημιουργεί μία σχέση μεταξύ μιας πίστωσης και κάθε άλλης δανειακής υποχρέωσης του πιστούχου προς την ίδια τράπεζα με τρόπο ώστε σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής ενός από τα ανωτέρω δάνεια, να κηρύσσονται άμεσα ληξιπρόθεσμα και απαιτητά όλα τα άλλα δάνεια.Προσθήκη νέας απάντησης