Τι είναι CrestCo – Euroclear UK & Ireland;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει CrestCo – Euroclear UK & Ireland;

Απαντήσεις

Είναι το κεντρικό αποθετήριο τίτλων (Central Securities Depository, CSD) για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και λειτουργεί το σύστημα CREST που προσφέρει διακανονισμό στα κυβερνητικά και εταιρικά ομόλογα και τις μετοχές συμπεριλαμβανομένων αυτών που διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια του Λονδίνου και της Ιρλανδίας. Επίσης, διακανονίζει χρηματοπιστωτικά μέσα των αγορών χρήματος και κεφαλαίων. Ο διακανονισμός γίνεται σε πραγματικό χρόνο (real-time) ακόμα και την ίδια ημέρα (same day settlement) ενώ παρέχεται παράδοση έναντι πληρωμής (delivery versus payment, DVP) σε χρήμα κεντρικής τράπεζας με ταυτόχρονη παράδοση των τίτλων και των χρημάτων. Άμεση σύνδεση με τα συστήματα διακανονισμού της Ευρώπης και των ΗΠΑ, επιτρέπει τον διακανονισμό σε 18 διεθνείς αγορές. Έχει 52.000 μέλη από τα οποία 50.000 είναι ιδιώτες που τηρούν τα χρεόγραφα αυτών στη CrestCo.Το Σεπτέμβριο του 2002 συγχωνεύθηκε με το Euroclear, αποτελεί σήμερα τμήμα του ομίλου και φέρει το όνομα Euroclear UK & Ireland. Απασχολεί περίπου 400 άτομα.Προσθήκη νέας απάντησης