Τι είναι Credit Union;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Credit Union;

Απαντήσεις

Credit Union σημαίνει πιστωτική ένωση. Ο όρος απαντάται κύρια στις ΗΠΑ και αναφέρεται σε ένα μικρό μη κερδοσκοπικό συνεταιριστικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που η λειτουργία του εξασφαλίζεται αποκλειστικά από τα μέλη του που μετέχουν στο μετοχικό του κεφάλαιο και λαμβάνουν για κάθε χρήση μέρισμα. Προσφέρει στα μέλη του χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες περιλαμβανομένων των καταθέσεων και της χορήγησης καταναλωτικών δανείων μη αποκλειομένων και των στεγαστικών δανείων. Μεγάλες οργανώσεις και εταιρίες μπορούν να ιδρύουν πιστωτικές ενώσεις για τα μέλη και τους υπαλλήλους τους αντίστοιχα. Οι πιστωτικές ενώσεις υποστηρίζονται συνήθως από μεγάλες επιχειρήσεις όπως οι ασφαλιστικές εταιρίες και τα ιδιωτικά ταμεία συντάξεων. Το γεγονός ότι δανείζουν αποκλειστικά τα μέλη τους έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου επειδή διαθέτουν αρκετές πληροφορίες για την πιστοληπτική ικανότητα αυτών. Μειονέκτημα, όμως, για μία πιστωτική ένωση αποτελεί το γεγονός ότι δεν επιτυγχάνουν ικανοποιητική διασπορά του κινδύνου (risk diversification) διότι η πελατειακή βάση είναι αυστηρά καθορισμένη με αποτέλεσμα να μην έχει την ευχέρεια να προσεγγίσει πελάτες υψηλής οικονομικής δυναμικότητας.Προσθήκη νέας απάντησης