Τι είναι Credit Rating Agencies (CRAs);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Credit Rating Agencies (CRAs);

Απαντήσεις

Credit Rating Agencies σημαίνει εταιρίες πιστοληπτικής διαβάθμισης.

Αξιολογούν τον πιστωτικό κίνδυνο των κυβερνήσεων, των οργανισμών τοπικής αυτοδοίκησης, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των ασφαλιστικών εταιριών, των επιχειρήσεων και γενικά των εκδοτών χρεογράφων σταθερού εισοδήματος. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποτελούν πολύτιμο οδηγό για τους συναλλασσόμενους, τους αποταμιευτές και τους επενδυτές που σταθμίζουν τους πιθανούς κινδύνους μη αποπληρωμής ή της πτώσης της αγοραίας τιμής των ομολόγων και λοιπών χρεογράφων και μετοχών. Αναλυτικότερα, το CRA συγκεντρώνει και διασταυρώνει πληροφορίες από πολλές πηγές που αφορούν τον εκδότη χρεογράφων, την αγορά στην οποία αναπτύσσει τη δραστηριότητά του, τη γενική οικονομική κατάσταση και τη φύση του χρεογράφου. Λόγω των διαφόρων τύπων των εκδιδόμενων χρεογράφων, για παράδειγμα βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα ομόλογα που αντιπροσωπεύουν χρέος υψηλής ή μειωμένης εξασφάλισης, διαφορετικά χρεόγραφα του ίδιου εκδότη μπορούν να έχουν διαφορετική βαθμολόγηση. Υπάρχουν περισσότερες από 130 εταιρίες αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου. Ορισμένες προσφέρουν και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Οι περισσότερες από αυτές αποκτούν εισόδημα από τη διανομή της αξιολόγησης στους επενδυτές-συνδρομητές σε αντίθεση με τις τρεις πιο γνωστές εταιρίες, που αναπτύσσουν τη δράση τους σε διεθνές επίπεδο, και οι οποίες κερδίζουν από τους εκδότες των χρεογράφων ενώ στη συνέχεια παρέχουν συνήθως δωρεάν την αξιολόγηση στο ευρύ κοινό. Οι τρεις αυτές εταιρίες που κατέχουν το 80% της αγοράς είναι οι εξής:

· Standards and Poor’s. Εταιρία με έδρα τη Νέα Υόρκη που προήλθε από τη συγχώνευση το 1941 μεταξύ των εταιριών Standard Statistics και Poor's Publishing Company. Διαθέτει το μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο αναλυτών πιστοληπτικής αξιολόγησης, περίπου 1200. Γνωστός είναι ο δείκτης της μετοχών S&P 500 για τις ΗΠΑ ενώ χρησιμοποιεί και άλλους δείκτες όπως ο S&P Global 1200 που καλύπτει 29 χώρες και το 70% της κεφαλοποίησης της παγκόσμιας αγοράς, ο S&P Managed Futures Index, oι S&P/ HKEx Indices για το Χονγκ Κονγκ και ο S&P Asia 50 για το Χονγκ Κονγκ, την Κορέα, την Ταϊπέϊ και τη Σιγκαπούρη (βλέπε όρο «Standards and Poor’s stock exchange indices»). Συντάσσει εκθέσεις για 15.000 αμοιβαία κεφάλαια των ΗΠΑ και παρέχει πιστοληπτική βαθμολόγηση για 1.800 κεφάλαια σε παγκόσμια κλίμακα. Ειδικότερα, προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες: α) πιστοληπτική βαθμολόγηση και ανάλυση κινδύνου β) συμβουλές σε επενδυτικούς οίκους γ) χρηματοοικονομικές αναφορές και φορολογικές αποτιμήσεις δ) λογιστική αποτίμηση και συμβουλές για πάγια περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα ε) συμβουλές για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων ζ) συνδρομή σε δικηγορικά γραφεία για την κατανόηση της λειτουργίας των αγορών και των συναλλαγών με στόχο την δικαστική επίλυση διαφορών.

· Moody’s Corporation. Εταιρία με έδρα τη Νέα Υόρκη που απασχολεί 2.300 υπαλλήλους σε παγκόσμιο επίπεδο και διατηρεί γραφεία σε 18 χώρες. Αποτελείται από δύο θυγατρικές εταιρίες:

   α) τη Moody’s Investors Service. Απασχολεί 1.800 υπαλλήλους περιλαμβανομένων 1.000 αναλυτών. Προσφέρει κύρια πιστοληπτική αξιολόγηση και ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου. Επίσης, δημοσιεύει πιστωτικές αναλύσεις, έρευνες και σχόλια για 3.000 ιδρύματα και 22.000 συνδρομητές σε παγκόσμια κλίμακα. Η αξιολόγηση και η ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου καλύπτει χρέος αξίας 30 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που αφορά 150.000 χρεόγραφα κυβερνήσεων, πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, 75.000 ομόλογα χρηματοδότησης του δημόσιου τομέα, 10.000 συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και 100 κυρίαρχα κράτη

   β) τη Moody’s KMV. Παρέχει ποσοτικά προϊόντα για επενδυτές ευαίσθητους στον πιστωτικό κίνδυνο όπως μοντέλα πιθανοτήτων αδυναμίας αποπληρωμής, εκτιμήσεις χρηματοοικονομικής ανάκαμψης, λογιστικές αποτιμήσεις και συσχετίσεις. Εξυπηρετεί 1.500 πελάτες σε 80 χώρες συμπεριλαμβανομένων του 70% των μεγαλυτέρων τραπεζών σε παγκόσμιο επίπεδο και διατηρεί τη μεγαλύτερη διεθνή βάση δεδομένων με περιστατικά αδυναμίας αποπληρωμής.

· Fitch Ratings Sovereigns Group. Εταιρία με έδρα τη Νέα Υόρκη που προσφέρει πιστωτικές έρευνες και συμβουλές σε περισσότερες από 80 χώρες και πιστοληπτική αξιολόγηση για εκδόσεις χρέους κυβερνήσεων σε τοπικό και ξένο νόμισμα που καλύπτει το 95% των σχετικών διεθνών εκδόσεων. Οι έμπειροι αναλυτές της στα γραφεία της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου και του Χονγκ Κονγκ είναι διαθέσιμοι σε πελάτες από όλο τον κόσμο. Μέσω της κύριας θυγατρικής της Fimalac S.A και της FitchRatings (θυγατρικής της Fimalac) που έχει διπλή έδρα στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο και των θυγατρικών Fitch Risk, Fitch Training, των συνδρομητικών ιστοσελίδων FitchResearch και Fitch Ratings’ Commercial Paper, της CreditDisk, της Fitch Insurance Information, της Fitch Ratings Delivery Service, της βάσης δεδομένων Bankscope και της FitchRatingsBloombergService παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: α) πιστοληπτική βαθμολόγηση και ανάλυση του πιστωτικού και λειτουργικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς β) επιμόρφωση σε στελέχη μεγάλων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών για πιστωτικά, εταιρικά και δομημένα χρηματοδοτικά προγράμματα γ) στοιχεία πιστοληπτικής βαθμολόγησης και ερευνών σε επενδυτές που αφορούν εκδότες χρεογράφων δ) στοιχεία πιστοληπτικής βαθμολόγησης και ερευνών για την αγορά των εμπορικών χρεογράφων (commercial papers) ε) CD-ROM με δεδομένα πιστοληπτικής βαθμολόγησης και ερευνών που αφορούν τράπεζες, επιχειρήσεις εκτός ΗΠΑ και κυβερνήσεις ζ) χρηματοπιστωτική και επιχειρηματική πληροφόρηση για περισσότερες από 6.000 ασφαλιστικές εταιρίες σε 100 χώρες η) έγκαιρη και συνεχή ενημέρωση με τις πιστοληπτικές βαθμολογήσεις της Fitch μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης απευθείας στη βάση δεδομένων των συνδρομητών θ) σε συνεργασία με την ηλεκτρονική εταιρία εκδόσεων του Βελγίου Bureau van Dijk προσφέρει σε 11.000 τράπεζες στον κόσμο στοιχεία χρηματοοικονομικών λογαριασμών ι) μέσω των τερματικών Bloomberg διανέμει ειδήσεις σχετικές με τις πιστοληπτικές βαθμολογήσεις (αναβαθμίσεις, υποβαθμίσεις) και σχετικά σχόλια.

Oι κλίμακες που χρησιμοποιούν για την πιστοληπτική βαθμολόγηση οι τρεις ανωτέρω εταιρίες είναι:

Standards and Poor’s

AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB-

Moody’s Investors Service

Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3

FitchRatings

AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB-

· Άλλες γνωστές εταιρίες πιστοληπτικής αξιολόγησης είναι, οι εταιρίες των ΗΠΑ A. M. Best, TheStreet.com Ratings και Egan-Jones Ratings Company, η εταιρία της Αργεντινής Ratto- Humphreys Calificadora de Riesgo S.A, η Αυστραλιανή Baycorp Advantage, η Ιαπωνική Rating and Investment Information, Inc, οι εταιρίες της Ινδίας Credit Analysis & Research Ltd, Credit Information Bureau Ltd. (CIB), CRISIL, Limited, Investment Information and Credit Rating Agency (ICRA) και η ONICRA Credit Rating Agency of India Ltd, οι εταιρίες της Ινδονησίας P.T. Kasnic Credit Rating Indonesia και P.T. PEFINDO Credit Rating, η εταιρία του Καναδά DBRS® (Dominion Bond Rating Service), οι εταιρίες της Κίνας China Lianhe Credit Rating Co. Ltd, Dagong Global Credit Rating Co., Ltd, Shanghai Credit Information Services Co, Ltd, China Shanghai Far East Credit Rating Co., Ltd και Xinhua Far East China Ratings, η Capital Intelligence Limited με γραφεία στην Κύπρο και το Χονγκ Κονγκ, η Κολομβιανή BRC Investor Services S.A, οι εταιρίες της Νότιας Κορέας Seoul Credit Rating & Information, Inc και National Information and Credit Evaluation, Inc, η εταιρία της Μαλαισίας Rating Agency Malaysia Berhad (RAM), η εταιρία της Νοτίας Αφρικής Global Credit Rating Co, οι Περουβιανές Pacific Credit Rating (PCR) και Equilibrium Clasificadora de Riesgo, οι Ρωσικές Interfax Rating Agency (IRA) και Rus Ratings, της Ταϊβάν Taiwan Ratings Corporation (TCR), της Ταϋλάνδης Thai Rating and Information Services (TRIS), οι εταιρίες της Χιλής Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada, Feller Rate Clasificadora de Riesgo και Humphreys Clasificadora de Riesgo.Προσθήκη νέας απάντησης