Τι είναι Credit enhancement;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Credit enhancement;

Απαντήσεις

Credit enhancement σημαίνει πιστωτική επαύξηση. Πρόκειται για μία σειρά τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου από μία αναληφθείσα υποχρέωση. Συνήθως, ενσωματώνονται σε παράγωγα προϊόντα (derivatives) που διαπραγματεύονται εκτός οργανωμένης αγοράς (Over-the-Counter, OTC), σε εταιρικό χρέος (corporate debt) σε χρέος που καλύπτεται από ασφάλεια (securitised debt), και σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα. Οι σχετικές τεχνικές περιλαμβάνουν: ασφάλεια (collateralization). Ένα ή περισσότερα μέρη μπορεί να συμφωνήσουν να παρασχεθεί ασφάλεια (collateral). Τα επίπεδα αυτής ενδέχεται να είναι σταθερά ή να διαφοροποιούνται διαχρονικά προκειμένου να συμβαδίζουν με τις υποχρεώσεις των μερών αποτιμόμενες με την εκάστοτε αξία της αγοράς (market value)  υπερ-ασφάλεια (overcollateralization). Το κεφάλαιο της ασφάλειας, που παρέχεται για εγγύηση, υπερβαίνει το κεφάλαιο του ασφαλιζόμενου ομολόγου εγγυήσεις δανείων από τρίτα μέρη (third party loan guarantees). Μία μητρική εταιρία ή άλλο τρίτο μέρος μπορεί να δεσμευθεί συμβατικά για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του αντισυμβαλλόμενου σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας πληρωμής ή πτώχευσης αυτού ασφάλεια πίστωσης (credit insurance). Η ανάληψη υποχρέωσης συνοδεύεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα ενεργοποιηθεί για την αποζημίωση των αντισυμβαλλόμενων σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής ή πτώχευσης αυτού υπέρ του οποίου έχει παρασχεθεί αυτού του είδους η πιστωτική επαύξηση πιστωτικές επιστολές (letters of credit). Μέσω αυτού του μέσου, μία τράπεζα εγγυάται τη χρηματοδότηση όχημα ειδικού σκοπού (Special Purpose Vehicle, SPV, βλέπε όρο) άλλες τεχνικές που μερικές φορές αποκαλούνται, έστω και καταχρηστικά, credit enhancements όπως οι συμψηφιστικές συμφωνίες (netting agreements), σημεία πέραν των οποίων ενεργοποιείται διαδικασία αποτροπής της υποβάθμισης της πιστωτικής αξιολόγησης (credit downgrade triggers) και η σύνδεση με πιστωτικά παράγωγα (bundling with credit derivatives).Προσθήκη νέας απάντησης