Τι είναι Credit derivative;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Credit derivative;

Απαντήσεις

Credit derivative σημαίνει πιστωτικό παράγωγο. Ένα σύνθετο χρηματοοικονομικό προϊόν που διαχωρίζει τον πιστωτικό κίνδυνο από τo υποκείμενο μέσο (underlying instrument) και επιτρέπει τη χωριστή τιμολόγηση και μεταφορά του πιστωτικού κινδύνου. Το πιο κλασικό παράγωγο αυτής της κατηγορίας είναι το παράγωγο μεταβίβασης του πιστωτικού κινδύνου ή στην Αγγλική γλώσσα Credit Default Swap (βλέπε όρο Swap).Προσθήκη νέας απάντησης