Τι είναι CPSS;


Στον οικονομικό τομέα, τι είναι Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS);

Απαντήσεις

Είναι η Επιτροπή για τα Συστήματα Πληρωμών και Διακανονισμών. Συνεδριάζει στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) η οποία παρέχει γραμματειακή υποστήριξη. Χρησιμεύει σαν διεθνές φόρουμ για τις κεντρικές τράπεζες της ομάδας του G10 για την παρακολούθηση και την ανάλυση των εξελίξεων στις εγχώριες πληρωμές, τα συστήματα πληρωμών, διακανονισμών και συμψηφισμών καθώς και στα σχήματα των διασυνοριακών και πολυνομισματικών διακανονισμών.Προσθήκη νέας απάντησης