Τι είναι Covariance;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Covariance;

Απαντήσεις

Covariance σημαίνει συμμεταβλητότητα ή συνδιακύμανση. Είναι η μεταβλητότητα των προσδοκώμενων αποδόσεων που μετρά το εύρος της μεταβολής (από –1 έως +1) των χρεογράφων ή μετοχών ενός χαρτοφυλακίου από κοινού και όχι χωριστά. Δίνεται από τη μαθηματική σχέση σjh = rjhσjσh όπου rjh είναι η προσδοκώμενη συσχέτιση (correlation) μεταξύ των αποδόσεων των χρεογράφων και h και σj σh είναι η τετραγωνική απόκλιση αντίστοιχα των χρεογράφων j και h. Όταν j = h ο συντελεστής συσχέτισης είναι + 1 και δείχνει ότι η αύξηση ή η μείωση της απόδοσης του χρεογράφου συνοδεύεται από ανάλογη αύξηση ή μείωση στην απόδοση του άλλου χρεογράφου. Όταν ο συντελεστής συσχέτισης είναι –1 δείχνει ότι η μείωση στην απόδοση του χρεογράφου συνοδεύεται από ανάλογη αύξηση στην απόδοση του άλλου χρεογράφου.Προσθήκη νέας απάντησης