Τι είναι Coupon;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Coupon;

Απαντήσεις

Coupon σημαίνει κουπόνι, τοκομερίδιο. H περιοδική πληρωμή τόκων στον κάτοχο ενός ομολόγου κατά τη διάρκεια της ζωής του ομολόγου. Το κουπόνι εκφράζει το επιτόκιο επί της ονομαστικής αξίας του ομολόγου. Το όνομα προέρχεται από την παλαιά μορφή των τίτλων με έντυπη μορφή όπου το κουπόνι αποκοβόταν από το σώμα του κυρίου τίτλου ώστε να πραγματοποιηθεί η πληρωμή. Μετά την αποϋλοποίηση των τίτλων, οι περιοδικοί τόκοι των ομολόγων πληρώνονται με βάση ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης των αύλων τίτλων.Προσθήκη νέας απάντησης