Τι είναι Coupling και Decoupling;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνουν οι όροι Coupling και Decoupling;

Απαντήσεις

Είναι συσχέτιση και αποσύνδεση μεταξύ δύο μεταβλητών ή μεγεθών.

Coupling στη χρηματοοικονομική είναι η συσχέτιση, η εξάρτηση ή η αλληλεπίδραση μεταξύ δύο οικονομικών ή χρηματοπιστωτικών δεδομένων. Για παράδειγμα, οι αποδόσεις των ομολόγων της ζώνης του ευρώ σχεδόν ακολούθησαν την πορεία των αποδόσεων των ομολόγων των ΗΠΑ μετά την κρίση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου αν και τα βασικά επιτόκια των κεντρικών τραπεζών ήταν σε διαφορετικό επίπεδο. Αλληλεξάρτηση, επίσης, υπάρχει και για το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ της ζώνης του ευρώ και των ΗΠΑ λόγω των εμπορικών δεσμών. Μία οικονομική επιβράδυνση ή ύφεση στις ΗΠΑ επηρεάζει αρνητικά και την οικονομία της ζώνης του ευρώ. Στη φυσική επιστήμη, δύο συστήματα αλληλοεξαρτώνται (are coupled) όταν επικοινωνεί το ένα με το άλλο. Στην πληροφορική, αλληλεπίδραση (coupling or dependency) είναι ο βαθμός κατά τον οποίο κάθε συστατικό του προγράμματος βασίζεται σε ένα από τα υπόλοιπα συστατικά του προγράμματος οπότε εάν τροποποιηθεί το ένα θα επηρεασθεί και το άλλο. Στην ηλεκτρονική και τις τηλεπικοινωνίες coupling είναι η επιθυμητή ή μη επιθυμητή μεταφορά ενέργειας από το ένα μέσο σε άλλο όπως π.χ από ένα μεταλλικό καλώδιο σε μία οπτική ίνα.

Decoupling είναι η απεξάρτηση ή αποσύνδεση της συσχέτισης ή η έλλειψη αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο συστατικών ή μεγεθών ή φαινομένων ή η λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε να αποτραπεί η αλληλεξάρτηση. Κλασσικό παράδειγμα αποτελεί η μορφή οικονομικής ανάπτυξης η οποία δεν καταστρέφει το περιβάλλον, δηλαδή η ανάπτυξη μπορεί να αποσυνδεθεί από τη χρήση ρυπογόνων μορφών ενέργειας, όπως το πετρέλαιο, και να συνεχισθεί με τη χρήση εναλλακτικών και ήπιων μορφών ενέργειας. Παύση της αλληλεξάρτησης (decoupling) είχαμε και στην κοινή αγροτική πολιτική (KAΠ) της Ε.Ε όταν με τη μεταρρύθμιση του 2003 καταργήθηκε οριστικά από 1.2007 η συσχέτιση μεταξύ των άμεσων πληρωμών και της παραγωγής, δηλαδή αποδεσμεύθηκε το ύψος των αγροτικών επιδοτήσεων από την ποσότητα παραγωγής ορισμένων προϊόντων. Decoupling στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ή στην οικονομική ανάπτυξη μεταξύ δύο κρατών ή οικονομικών περιοχών είναι η λήψη των κατάλληλων μέτρων όπως π.χ ο περιορισμός των εισαγωγών και εξαγωγών σαν ποσοστό επί του συνόλου των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο ζωνών ώστε να περιορισθεί η αλληλεπίδραση της εξέλιξης των ισοτιμιών ή αντίστοιχα του ποσοστού αύξησης του ΑΕΠ. Για παράδειγμα, οι οικονομίες των ΗΠΑ και της Κίνας αναπτύσσονταν μέχρι το 2007 παράλληλα λόγω των αμοιβαίων εμπορικών συναλλαγών. Οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι από το 2008 η οικονομία των ΗΠΑ θα γνώριζε επιβράδυνση ενώ αντίθετα η οικονομία της Κίνας θα αποσυνδεόταν από την οικονομία των ΗΠΑ και θα συνέχιζε να αναπτύσσεται με ισχυρούς ρυθμούς. Αυτό εν μέρει διαψεύσθηκε λόγω της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης του 2007-2009 που έπληξε κύρια τις ΗΠΑ αλλά εν μέρει επιβεβαιώθηκε διότι η οικονομία της Κίνας συνέχισε να αναπτύσσεται αν και με μικρότερους ρυθμούς ενώ η οικονομία των ΗΠΑ πέρασε μέσα από τη δοκιμασία της ύφεσης.Προσθήκη νέας απάντησης