Τι είναι Country risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Country risk;

Απαντήσεις

Country risk σημαίνει κίνδυνος χώρας. O κίνδυνος που ενδεχόμενα υπάρχει σε μια διεθνή συναλλαγή λόγω της αστάθειας στη χώρα του αντισυμβαλλόμενου. Η εκτίμηση του κινδύνου λαμβάνει υπόψη πολιτικούς παράγοντες, την αναλογία εισαγωγών / συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας, το ύψος του εξωτερικού δημόσιου χρέους και τη δομή των χρηματοοικονομικών αγορών. Αφορά την πιθανότητα μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλόμενου λόγω της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης της χώρας του.Προσθήκη νέας απάντησης