Τι είναι Cost of funds index (COFI);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Cost of funds index (COFI);

Απαντήσεις

Είναι ο δείκτης που καθορίζει τις αλλαγές του επιτοκίου σε ένα δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο. Αντιπροσωπεύει το μέσο σταθμισμένο κόστος των αποταμιεύσεων, των δανείων και των προκαταβολών. Άλλως, ο δείκτης που μετρά το μέσο – σταθμισμένο επιτόκιο που καταβάλλεται από τα πιστωτικά ιδρύματα για να προσελκύσουν καταθέσεις. Ο δείκτης αυτός μπορεί να χρησιμεύσει και σαν δείκτης αναφοράς (benchmark index).Προσθήκη νέας απάντησης